Ceny transferowe

Ceny transferowe zgodnie z ustawą o PIT oraz ustawą o CIT, to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. W oparciu o tę definicję można zatem stwierdzić, że ceny transferowe to ceny sprzedanych dóbr i usług oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalone przez podmioty powiązane, które w konsekwencji mają wpływ na ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz wskaźniki finansowe.  Ceny transferowe są istotnym czynnikiem w kwestii ustalania zobowiązań podatkowych, uwzględniającym podział na państwa, w których działają przedsiębiorstwa wielonarodowe. Do ustalenia cen transferowych dochodzi w momencie występowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Wyróżnia się: - podmiot krajowy - podmiot biorący bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu lub kontroli innym przedsiębiorstwem położonym za granicą lub posiadający udział w kapitale przedsiębiorstwa, - podmiot…
Read More