Kiedy zawrzeć umowę zlecenie?

Podstawą prawną przy zawieraniu umów zlecenie stanowi Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika, że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty swojej pracy. Należy pamiętać, że umów o pracę nie można zastąpić kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Jeśli nie jesteś pewny, czy kontrakt jaki podpisałeś odpowiada charakterowi Twoich obowiązków, możesz wnioskować o ustalenie stosunku pracy.  Choć z Kodeksu Cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa zlecenie powinna być zawarta w formie pisemnej, warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Ustne rozwiązania również są wiążące, jednak znacznie trudniej je udowodnić. Brak pisemnego potwierdzenia może stanowić przyczynę konfliktów. Najbezpieczniejsze wyjście to podpisanie dokumentu, w którym są zawarte: - informacje dotyczące stron kontraktu, - data rozpoczęcia i wygaśnięcia współpracy, - przedmiot zlecenia, - wysokość wynagrodzenia, - podpisy…
Read More

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie regulowana jest przez Kodeks cywilny, jest to umowa cywilnoprawna, gdzie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zleconej przez zleceniodawcę czynności, a zleceniodawca do zapłaty określonego wynagrodzenia. Elementy umowy zlecenia: - oznaczenie stron umowy, - określenie przedmiotu zlecenia, - określenie wysokości wynagrodzenia, - data rozpoczęcia oraz data zakończenia umowy, - opcjonalnie forma zapłaty wynagrodzenia, - podpisy stron umowy. Umowa zlecenie określana jest jako umowa starannego działania, co oznacza, że polega na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania zadań określonych w umowie, przy zachowaniu należytej staranności. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny efekt zlecenia. Jeżeli w umowie nie została określona odpowiedzialność zleceniobiorcy, to jest ona regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Nie obowiązuje termin wypowiedzenia umowy, chyba że został on…
Read More