Umowa o dzieło

Umowa o dzieło regulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. Jest to jedna z form zatrudniania pracowników. Podpisanie umowy o dzieło zobowiązuje przyjmującego zlecenie do wykonania określonego dzieła, a zlecającego do zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Umowa o dzieło inaczej nazywana jest umowa rezultatu, gdyż przedmiotem tej umowy musi być konkretna czynność, która prowadzi do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Umowa o dzieło powinna zawierać oznaczenie stron umowy, określenie przedmiotu umowy, wysokość wynagrodzenia, określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia dzieła oraz podpisy stron umowy. Żadna ze stron nie może wypowiedzieć takiej umowy, jednak istnieje możliwość odstąpienia od niej. Wykonawca zlecenia może odstąpić od umowy tylko w określonych przypadkach, natomiast zlecający może odstąpić od umowy, gdy: - dzieło zawiera wady niemożliwe do usunięcia, - wykonawca spóźnia się z wykonaniem dzieła, co może skutkować niewykonaniem tego dzieła w…
Read More