Układ rodzajowy

Układ rodzajowy to jeden z głównych układów kosztów działalności podstawowej przedsiębiorstwa. W układzie tym koszty są dzielone ze względu na przedmiot, czyli rodzaj, z którym koszty są związane. Mogą być powiązane bezpośrednio z materiałami, energią oraz środkiem trwałym. Ewidencja kosztów dotyczy kosztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym, a nie okresu, do którego się odnoszą. Koszty w układzie rodzajowym dzielą się na: - amortyzację - koszty zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne, - zużycie materiałów i energii - koszt związany ze zużyciem podstawowych materiałów i surowców, biurowych części zapasowych, opakowań, energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, gazu oraz energii w innej postaci, - usługi obce - koszty związane z usługami świadczonymi przez zewnętrznych dostawców, - podatki i opłaty - opłaty o charakterze publicznoprawnym, - wynagrodzenia - pracownicze wynagrodzenia za…
Read More