Sprawozdanie z działalności i finansowe – czy to te same dokumenty?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem podlegającym obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Jednym z takich obowiązków jest złożenie przez organ jednostki gospodarczej sprawozdania zarówno finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz z działalności spółki. Zgodnie z postanowieniami zarząd ma obowiązek dokonać badania, które następnie na piśmie zostanie złożone we właściwym sądzie rejestrowym. Wiele osób myli sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności. Pierwszy dokument sporządzany jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Do najważniejszych elementów składowych zaliczyć można bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Sprawozdanie z działalności jednostki natomiast, zgodnie z zapisami prawnymi obejmować powinno istotne informacje o stanie majątkowym oraz sytuacji finansowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawa nakłada również obowiązek zawarcia informacji o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność. Sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli przedsiębiorstwo w…
Read More