Składniki pasywów

Firmy prowadzące księgi rachunkowe w bilansie wykazują majątek trwały oraz obrotowi i źródła jego finansowania, zwiane pasywami. Pasywa można podzielić według stopnia wymagalności: 1. kapitał własny ( wartości wniesione do spółki przez wspólników, a także środki uzyskane w trakcie działalności) wyróżniamy: a) podstawowy, b)zapasowy, c) rezerwowy, d) z aktualnej wyceny, e) niepodzielony zysk lub niepokryta strata z roku obrotowego i lat ubiegłych, f) zysk lub strata za bieżący rok obrotowy. 2. Kapitał obcy czyli zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które podlegają zwrotowi w określonym czasie: a) zobowiązania krótkoterminowe wymagalne w ciągu 1 roku od dnia bilansowego np. zobowiązana z dostaw i usług, kredyty i pożyczki, wynagrodzenia, podatki i świadczenia publicznoprawne, b) zobowiązania długoterminowe ich okres wymagalności następuje po okresie 1 roku np. zobowiązania wobec jednostek powiązanych, jednostek w których firma…
Read More

Kapitał podstawowy (kapitał zakładowy)

Kapitał zakładowy bardzo często określany jest również jaki kapitał podstawowy, bądź kapitał założycielski. Jest niczym innym jak po prostu pierwotnym wkładem właścicieli, który wnoszony jest w trakcie zakładania spółki. Co jednak jest bardzo ważne – jego wysokość może ulegać zmianie wraz z rozwojem spółki, aczkolwiek musi być zgodna z danymi zawartymi w rejestrze handlowym, umowie spółki, bądź statucie jednostki gospodarczej. → W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 000 zł. → W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych i dzielić się na udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej. Z kolei jednostkowa wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. W sytuacji, kiedy udział jest obejmowany po cenie wyższej niż wartość nominalna, wówczas nadwyżkę przelewa się do…
Read More

Pasywa

Pasywa, według definicji, to źródła finansowania majątku firmy. Ich pojęcie jest ściśle związane z bilansem jednostki gospodarczej zawierającym aktywa posiadane przez przedsiębiorstwo, a także źródła ich finansowania. Rozróżnia się następujące rodzaje pasywów: a) podział ze względu na pochodzenie: - kapitał własny, czyli wartości wniesione przez właścicieli spółki (głównie kapitał zakładowy), jak i środki wygenerowane w czasie trwania działalności będące własnością spółki (zysk wypracowany przez spółkę), - kapitał obcy, czyli różnego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu kapitału obcego (chodzi o kredyty, pożyczki czy zobowiązania handlowe). b) podział ze względu na to, jak długo pozostaną w firmie: - kapitał własny, - przejściowy (do dyspozycji). c) podział ze względu na zapadalność: - długoterminowe, - krótkoterminowe. W bilansie pasywa wykazuje się w odpowiedniej kolejności, zaczynając od tych, które mają najdłuższy termin zapadalności, a kończąc…
Read More