Inwentaryzacja – różne metody

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność, mają możliwość przeprowadzania w niej inwentaryzacji na różne sposoby. Aczkolwiek ważne jest, aby stosowana metoda została wspomniana w polityce rachunkowości. W polskim prawie zostały opisane poniższe metody inwentaryzacji. 1. Pełna inwentaryzacja okresowa, która polega na tym, że ustala się rzeczywiste stany wszystkich składników aktywów oraz pasywów objętych inwentaryzacją (np. materiały, środki trwałe). 2. Inwentaryzacja ciągła, która polega na przeprowadzaniu regularnie w czasie trwania okresu inwentaryzacyjnego w różnych, planowo określonych terminach, spisu z natury poszczególnych składników tak, aby wszystkie środki z tego okresu były objęte inwentaryzacją z określoną częstotliwością, jak również na bieżącym ustaleniu i rozliczeniu ilościowym i wartościowym różnic inwentaryzacyjnych. 3. Wyrywkowa inwentaryzacja, która wiążę się z ustaleniem tylko konkretnych składników objętych inwentaryzacją aktywów. Przykładem mogą być materiały, wyroby gotowe oraz półfabrykaty, które inwentaryzowane metodą…
Read More

Pasywa

Pasywa, według definicji, to źródła finansowania majątku firmy. Ich pojęcie jest ściśle związane z bilansem jednostki gospodarczej zawierającym aktywa posiadane przez przedsiębiorstwo, a także źródła ich finansowania. Rozróżnia się następujące rodzaje pasywów: a) podział ze względu na pochodzenie: - kapitał własny, czyli wartości wniesione przez właścicieli spółki (głównie kapitał zakładowy), jak i środki wygenerowane w czasie trwania działalności będące własnością spółki (zysk wypracowany przez spółkę), - kapitał obcy, czyli różnego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu kapitału obcego (chodzi o kredyty, pożyczki czy zobowiązania handlowe). b) podział ze względu na to, jak długo pozostaną w firmie: - kapitał własny, - przejściowy (do dyspozycji). c) podział ze względu na zapadalność: - długoterminowe, - krótkoterminowe. W bilansie pasywa wykazuje się w odpowiedniej kolejności, zaczynając od tych, które mają najdłuższy termin zapadalności, a kończąc…
Read More

Aktywa

Aktywa są środkami gospodarczymi kontrolowanymi przez dany podmiot gospodarczy w określonym momencie. Aby dany zasób majątkowy mógł zostać uznany za aktywo przez przedsiębiorstwo i by można go było wykazać w bilansie, musi posiadać następujące cechy: a) wiarygodnie określona wartość - na podstawie przyjętych standardów oraz rodzaju aktywa można zastosować różne sposoby wyceny. Do najbardziej znanych zaliczamy: - koszt zakupu, - wartość rynkowa, - koszt wytworzenia. b) aktywa muszą istnieć w wyniku przeszłych zdarzeń, czyli takich które miały miejsce przed datą sporządzenia bilansu. c) uzyskanie korzyści ekonomicznej w przyszłości przez jednostkę gospodarczą. Do aktywów można zaliczyć tylko te środki gospodarcze, które firma wykorzystuje, aby generować korzyści ekonomiczne. Jeśli któreś z aktyw przestanie przynosić korzyści, a przedsiębiorstwo nie będzie mogło tego zmienić, wówczas nie powinno się wykazywać go w bilansie. Aktywa możemy…
Read More