Składanie sprawozdań finansowych w 2019

Od października 2018 roku przedsiębiorcy zobowiązani są składać swoje sprawozdania finansowe drogą elektroniczną. Forma papierowa sprawozdania będzie stanowiła wyłącznie kopię danego dokumentu. Przygotowane dokumenty muszą mieć format XML oraz być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym. Podpisy pod sprawozdaniem finansowym muszą złożyć wszyscy członkowie Zarządu, a także osoba która sporządziła dany dokument. Sporządzone sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą odpowiedniego programu komputerowego. Data sporządzenia sprawozdania finansowego i opatrzenia go podpisem kwalifikowanym powinny być takie same. Sprawozdanie finansowe musi składać się z następujących elementów: - wprowadzenia do sprawozdania, - bilansu, - rachunku zysków i strat, - zestawień zmian w kapitale, - rachunku przepływów pieniężnych, - not objaśniających. Dodatkowe informacje i nota objaśniająca mogą mieć dowolną formę, także elektroniczną.  
Read More