Formy opodatkowania działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonaniem wielu wyborów. Jednym z nich jest forma opodatkowania. Mamy do wyboru cztery formy (jednak nie wszystkie dostępne są dla każdego podatnika). Wśród form opodatkowania wyróżniamy: Kartę podatkową - jest ona najprostszą formą opodatkowania, korzystać z niej mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz działalności określone w ustawie. Podatek obliczany jest na cały rok z góry, jego wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. AKTUALIZACJA! Od 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą wybrać opodatkowania kartą podatkową. Z tej formy skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy nieprzerwanie kontynuują prowadzenie karty podatkowej przynajmniej od roku 2021. Ryczałt ewidencjonowany - opodatkowaniu tą formą podlegają przychody osób fizycznych oraz spółek cywilnych i jawnych prowadzonych przez osoby fizyczne,…
Read More

Podatki dochodowe w firmie

Podatki dochodowe w firmie mogą być różnie ustalane i odprowadzane. Ważne jest wiedzieć, jak należy zająć się ustalaniem podatku, w zależności od sposobu prowadzenia rachunkowości. Podatki dochodowe mogą być ustalane na podstawie uzyskanego dochodu (przychody podatkowe - koszty uzyskania przychodu) z uwzględnieniem skali podatkowej. Skale podatkowe mogą być różne. Zależą one na ogół od wyboru. Przedsiębiorcy mogą więc stosować skalę liniową (19%) lub skale progresywną (18%, 32% - zależne od wysokości dochodu). Poza ustalaniem podatku na podstawie dochodu, przedsiębiorcy mogą korzystać z zryczałtowanych form (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Jeżeli prowadzi się księgowość w formie ryczałtu, podatek ustala się na podstawie wysokości uzyskanego przychodu z zastosowaniem stawek ryczałtowych.  Jeżeli przedsiębiorcy korzystają z karty podatkowej, swoje zobowiązanie ustalają na podstawie karty, w której znajdują się kwoty podatku dla przedsiębiorców, zatrudniających daną liczbę pracowników,…
Read More

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to ułatwiona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek oblicza się od osiągniętych przychodów, jednak nie ma możliwości pomniejszenia ich o koszty uzyskania. Prawo do rozliczania się z podatku dochodowego za pomocą ryczałtu mają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które spełniają szereg warunków, na przykład rozpoczynają działalność lub przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekraczają 150 000 euro. Wyróżnia się następujące stawki podatku: 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% przychodów z określonej działalności.  Aby ustalić przychód podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodu w każdym roku podatkowym osobno i przechowywania dowodów zakupu towarów. Muszą także sporządzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Aby rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, należy złożyć pisemne oświadczenie o decyzji wyboru opodatkowania w tej formie i skierować je do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze…
Read More