Pierwszy próg podatkowy – obliczanie podatku

Opodatkowanie według zasad ogólnych stanowi najbardziej powszechną formę odprowadzania składek na rzecz podatku dochodowego. W ramach tej metody obowiązują dwa progi podatkowe, o czym więcej przeczytać można tutaj. Aż 97% polaków nie przekracza limitu 85 528 zł i odprowadza podatek w ramach pierwszego progu. Obliczanie wysokości podatku oblicza się w kilku krokach: 1. Obliczanie dochodu - odejmowanie kosztów uzyskania przychodu od uzyskanego przychodu. 2 Sumowanie dochodów podlegających kumulacji. 3. Odejmowanie ulg podatkowych. 4. Obliczanie podatku w wysokości 17%. Odejmowanie kwoty wolnej od podatku i mnożenie jej przez stawkę podatkową. 5. Odliczanie ulgi od podatku, w tym między innymi składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. 6. Porównanie należnego podatku z sumą składek odprowadzonych w trakcie roku. Po złożeniu rocznego zeznania podatkowego zostanie zweryfikowanie, czy wpłacono odpowiednią kwotę na poczet składek, czy zbyt…
Read More

Podatek dochodowy od osób fizycznych- PIT

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest podatkiem bezpośrednim, płaconym przez osoby fizyczne od osiąganych dochodów, a czasem, w określonych przypadkach, od przychodów. Wyróżnia się 4 rodzaje opodatkowania: kartę podatkową- stała kwota ustalana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ryczałt ewidencjonowany 20%; 17%; 8,5%; 5,5%; 3% podatek progresywny (według skali podatkowej, na zasadach ogólnych) 18%; 32% podatek liniowy 19% Terminy zapłaty zaliczki Osoby, które wybrały kartę podatkową, płacą podatek do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast za miesiąc grudzień kwotę podatku należy wpłacić do 28 dnia tego miesiąca. Pozostali przedsiębiorcy uiszczają zaliczkę na podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie. Zaliczkę miesięczną płaci się do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc wcześniejszy (np.. zaliczkę za maj płaci się do 20 czerwca). Natomiast kwartalne do 20 dnia miesiąca pierwszego następującego po danym kwartale (np. zaliczkę za pierwszy kwartał płaci…
Read More