Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronna czynność prawna, której skutkiem jest zakończenie (po upływie okresy wypowiedzenia) dotychczasowego stosunku pracy. Może być sporządzone zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W sytuacji, kiedy umowa z danym pracownikiem jest rozwiązywana przez pracodawcę, wówczas w wypowiedzeniu musi znaleźć się pouczenie odnośnie przysługującego pracownikowi prawa odwołania się do Sądu Pracy. Z kolei w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, pracodawca jest zobowiązany do wskazania przyczyny zwolnienia. Zgodnie z polskim prawem pracy, okres wypowiedzenia umowy jest uzależniony od rodzaju umowy oraz czasu, na jaki została podpisana. Kodeks Pracy nakazuje, aby w przypadku umowy na czas próby, okres wypowiedzenia wynosił: - 3 dni robocze, gdy okres próby nie przekraczał 2 tygodni, - 7 dni roboczych, gdy okres próby był dłuższy niż 2 tygodnie, - 14 dni roboczych,…
Read More

Kontrole w firmach, które korzystają z tarcz antykryzysowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, iż po uspokojeniu się sytuacji z pandemią COVID-19, wszczęte zostaną liczne badania oraz kontrole w przedsiębiorstwach, które skorzystały z ochrony gospodarki wprowadzonej przez rząd w celu przeciwdziałania negatywnych skutków zamrożenia polskiej gospodarki. Mowa o wprowadzonych tarczach antykryzysowych, które kolejno zaczęły działać 31 marca, 18 kwietnia, 16 maja oraz 24 czerwca. Celem zapowiedzianych kontroli jest zweryfikowanie podstawy udzielenia wsparcia firmom, które z niego skorzystały przede wszystkim w zakresie dwóch elementów, a mianowicie: - 3 miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS, - świadczeń postojowych dla zleceniobiorców oraz samozatrudnionych. Według stanowiska ZUS-u, pomoc oferowana przedsiębiorcom była przyznawana w trybie natychmiastowym, dlatego przyznawano ją na podstawie składanych oświadczeń oraz wniosków. Nie przeprowadzano dogłębnej weryfikacji sytuacji gospodarczej w przypadku przedsiębiorców składających wnioski o udzielenie pomocy. Niestety krótkie odstępy czasowe pomiędzy wprowadzanymi…
Read More

Możliwość zmiany sposobu opłacania zaliczek na PIT w trakcie roku

Zgodnie z obowiązującym prawem, podatnicy PIT, którzy osiągają dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, która jest opodatkowana wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym, jest zobowiązania do regulowania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Wybór sposobu opłacania należy do podatnika. Zaliczki opłacane miesięcznie stanowią pewnego rodzaju „normę”, co oznacza, że może je opłacać każdy podatnik, który prowadzi działalność opodatkowaną w powyżej określony sposób. Z kolei możliwość do kwartalnego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, przysługuje: - małym podatnikom, u którego wartość ze sprzedaży + podatek VAT należny nie przewyższyły kwoty 8 747 000 zł (kwota ustalona na rok 2020), - podatnikom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zaliczki wpłacane co miesiąc są regulowane do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei zaliczki regulowane kwartalnie, są wpłacane do 20 dnia…
Read More