Na podstawie jakich dokumentów zaksięgować przychody?

W celu ujęcia przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy posiadać odpowiednie dokumenty, które potwierdzają zaistnienie operacji gospodarczej. Do dokumentów tych zalicza się: - faktury, - paragony fiskalne (raporty fiskalne), - wyciąg bankowy, - dowód wewnętrzny, - nota księgowa. Podczas ewidencji operacji gospodarczych, potwierdzających przychody należy rozróżnić czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy nie. Jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT ujmuje operacje gospodarcze w wartości netto, natomiast z podatku VAT rozlicza się z Urzędem Skarbowym. Jeżeli przedsiębiorca nie rozlicza się z podatku VAT, ewidencjonuje wartość przychodów brutto. Należy także pamiętać, że otrzymując przychody z zagranicy lub krajów Unii trzeba przeliczyć wartość przychodu na złote, gdyż ewidencji w KPiR dokonuje się w polskiej walucie. Podczas przeliczania różnic kursowych należy znać aktualny kurs waluty z dnia poprzedzającego transakcję. Różnicę jaka powstanie…
Read More