SLIM VAT od 2021

Już wkrótce zostaną wdrożone kolejne zmiany w ramach uszczelniania VAT. Uproszczenia w zakresie fakturowania, kursu walut i eksportu to tylko niektóre z udogodnień jakie czekają nas od przyszłego roku. Wkrótce uproszczona zostanie procedura rozliczania zaległych faktur in-minus oraz konieczność uzyskiwania potwierdzenia ich otrzymania (dotychczas konieczne było uzyskanie takiego potwierdzenia przez nabywcę towaru klub usługobiorcę). Jeśli chodzi natomiast o faktury in-plus niebawem poznamy nowe przepisy dotyczące sposobu ich rozliczania, którego będzie można dokonywać na bieżąco. Dodatkowo wydłużony zostanie termin stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza terytorium Unii Europejskiej – z 2 do aż 6 miesięcy. Ponadto podatnicy zyskają możliwość wyboru zasady przeliczania kursu walut w celu obliczania podatku dochodowego i stosowania wspólnego kursu walut dla VAT i VIT. Pozostałe zmiany będą dotyczyły wydłużenia terminu na odliczenie VAT na bieżąco…
Read More

Karta Praw Podatnika

Wróć do strony głównej *** To nowy instrument ochrony dla podatników. Ma pełnić funkcję porządkującą, edukacyjną oraz informacyjną. Ogromna zaletą tego instrumentu jest to, że posługuje się językiem prostym i zrozumiałym dla obywateli. Obecnie trwają prace legislacyjne, których celem jest wprowadzenie do porządku prawnego Karty Praw Podatnika. Projekt przewiduje, że w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, organ doręczy podatnikowi egzemplarz Karty. Cel Karty Praw Podatnika: - odbudowanie wiarygodności w przestrzeni prawa podatkowego, - poprawa relacji między podatnikiem, a organami, - zwiększenie społecznej akceptacji systemu podatkowego. Projekt gwarantuje ochronę: - prawa do dobrego prawodawstwa podatkowego, - prawa do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustaw podatkowych, - prawa do domniemania rzetelności i dobrej wiary, - prawa do prywatności, - prawa do rzetelnego postępowania administracyjnego i sądowego w…
Read More