Zmiany w JPK – likwidacja oznaczeń MPP

Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejne zmiany w zakresie plików JPK_V7. Jakiś czas temu zapowiedziano obowiązkowe oznaczenia dla poszczególnych transakcji, aczkolwiek po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zmieniono koncepcję i tym sposobem najprawdopodobniej zostaną zlikwidowane oznaczenia MPP w plikach JPK. MPP, a więc mechanizm podzielonej płatności, bądź po prostu split payment. Polega ona na dokonaniu płatności za fakturę na dwóch oddzielnych rachunkach bankowych, a dokładniej wartość netto trafia na rachunek bankowy dostawcy, z kolei wartość podatku VAT jest kierowana na jego specjalny rachunek VAT. Mechanizm ten jest obowiązkowy dla niektórych transakcji, które wymienia załącznik nr 15 do Ustawy VAT, gdzie wartość brutto transakcji między przedsiębiorcami musi wynosić przynajmniej 15 000 zł. Na obecną chwilę nie jest znana dokładna data, kiedy przestanie obowiązywać oznaczenie MPP w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Mimo tego, iż na stronie Rządowego…
Read More

Kapitał podstawowy (kapitał zakładowy)

Kapitał zakładowy bardzo często określany jest również jaki kapitał podstawowy, bądź kapitał założycielski. Jest niczym innym jak po prostu pierwotnym wkładem właścicieli, który wnoszony jest w trakcie zakładania spółki. Co jednak jest bardzo ważne – jego wysokość może ulegać zmianie wraz z rozwojem spółki, aczkolwiek musi być zgodna z danymi zawartymi w rejestrze handlowym, umowie spółki, bądź statucie jednostki gospodarczej. → W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 000 zł. → W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych i dzielić się na udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej. Z kolei jednostkowa wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. W sytuacji, kiedy udział jest obejmowany po cenie wyższej niż wartość nominalna, wówczas nadwyżkę przelewa się do…
Read More

Sposoby ustalania wyniku finansowego

Jakie obowiązują sposoby ustalania wyniku finansowego? Od czego uzależniony jest wybór metody? Na początku artykułu warto wyjaśnić czym jest wynik finansowy. Tym pojęciem określamy różnicę między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi bezpośrednio w związku z uzyskaniem tych przychodów oraz kosztami ogólnymi okresu. Wynik może przyjmować wielkość dodatnią lub ujemną – zysk lub stratę. W niektórych przypadkach wielkość ustala się na poziomie zero, gdy przychody równają się kosztom. Na sposób zamknięcia kont oraz ustalenia wyniku finansowego wpływa przede wszystkim przyjęta przez jednostkę metoda ewidencji kosztów oraz wybrany wariant sporządzania rachunku zysków i strat. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat mamy do wyboru: - wariant porównawczy; - wariant kalkulacyjny; Podstawowe różnice wariantów wynikają ze sposobu prezentacji danych.
Read More