Sposoby ustalania wyniku finansowego

Jakie obowiązują sposoby ustalania wyniku finansowego? Od czego uzależniony jest wybór metody? Na początku artykułu warto wyjaśnić czym jest wynik finansowy. Tym pojęciem określamy różnicę między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi bezpośrednio w związku z uzyskaniem tych przychodów oraz kosztami ogólnymi okresu. Wynik może przyjmować wielkość dodatnią lub ujemną – zysk lub stratę. W niektórych przypadkach wielkość ustala się na poziomie zero, gdy przychody równają się kosztom. Na sposób zamknięcia kont oraz ustalenia wyniku finansowego wpływa przede wszystkim przyjęta przez jednostkę metoda ewidencji kosztów oraz wybrany wariant sporządzania rachunku zysków i strat. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat mamy do wyboru: - wariant porównawczy; - wariant kalkulacyjny; Podstawowe różnice wariantów wynikają ze sposobu prezentacji danych.
Więcej

Metody amortyzacji

Amortyzacja, czyli odzwierciedlenie zużycia danego składnika majątku. Ze względu właśnie tego zużycia, z czasem maleje ich wartość. Aby kontrolować ten spadek, należy prowadzić odpisy amortyzacyjne. Konkludując, koszt danego składnika nie jest od razu wpisywany do wydatków przedsiębiorstwa, a jest rozkładany na przestrzeni czasu. Istnieją dwie główne metody amortyzacji: metoda liniowa metoda degresywna Aby odpowiednio sklasyfikować składnik majątku należy najpierw poznać grupy klasyfikacji. 0. Grunty 1. Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. Kotły i maszyny energetyczne 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 6. Urządzenia techniczne 7. Środki transportu 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, niesklasyfikowane gdzie indziej 9. Inwentarz żywy Amortyzacja za pomocą metody liniowej dotyczy grup 1, 4-6 oraz…
Więcej

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to poziom dochodu, przy którym nie jesteśmy zobowiązani do opłacania podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli zakwalifikujemy się do tej grupy to i tak jesteśmy zobowiązani do złożenia w urzędzie deklaracji podatkowej. Poziom kwoty wolnej od podatku w Polsce w latach 2000-2016: - 2000 r.- 2296,79 zł - 2001 r.- 2596,43 zł - 2002 r.-2727,16 zł - 2003-2006 r.- 2789,89 zł - 2007 r.- 3013,37 zł - 2008 r.- 3089,00 zł - 2009-2016 r.- 3091,00 zł - 2017 r.- 6600 zł* - 2018-2020 r. -8000 zł* We wszystkich latach, które oznaczyłem gwiazdką (czyli 2017-2020) kwota wolna od podatku zaczęła być degresywna. Znaczy to tyle, że: - dla większości (czyli zarabiających od 13 001 zł do 85 528 zł rocznie) nie uległa ona zmianie i…
Więcej