Zapis księgowy – definicja oraz sposób poprawienia błędów

Jak się okazuje prowadzenia firmowej księgowości w głównej mierze opiera się na tym, iż do ksiąg rachunkowych z danego okresu sprawozdawczego, należy wprowadzić każde zdarzenie, które miało miejsce w tymże okresie sprawozdawczym. Dokonuje się tego w postawi tzw. zapisów. Wspomniane zapisy są dokonywane w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc, które mogłyby dać możliwość na jakiekolwiek dopiski, bądź edycje. Najpopularniejsze w ostatnich latach prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera, wymaga zastosowania odpowiednich procedur oraz środków, które będą ochraniały przed zniszczeniem, modyfikacją oraz ewentualnym ukryciem zapisu. W prawidłowym zapisie księgowym powinny znaleźć się dane takie, jak: - data wykonania danej operacji, - precyzyjne określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego danego dowodu księgowego, który stanowi podstawę zapisu, - jasny i zrozumiały tekst, skrót, bądź kod opisu danej operacji (wymagana lista skrótów i kodów z…
Więcej

Zmiana kas fiskalnych na kasy online

Już zapewne zdecydowana większość polskich przedsiębiorców wie o tym, iż Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online, której skutkiem będzie, iż przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób, które działalności nie prowadzą, będą zobowiązani do wycofywania się ze stosowania w rozliczeniach tradycyjnych kas fiskalnych. Pierwsze założenie owej zmiany informowało nas o tym, iż obowiązek ten jednocześnie spadnie na wszystkich przedsiębiorców w styczniu 2018 roku. Plany te uległy jednak zmianie i działania postanowiono rozłożyć w czasie, a trwająca pandemia COVID-19 jeszcze bardziej zmiany te przeciągnęła. Styczeń 2020 r. - obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych online obciążone zostały warsz5taty samochodowe, jak również podmioty zajmujące się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, a także gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Styczeń 2021 r. - obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych online obciążone zostały hotele, pensjonaty oraz gastronomia. Zmiana…
Więcej

Sposoby ustalania wyniku finansowego

Jakie obowiązują sposoby ustalania wyniku finansowego? Od czego uzależniony jest wybór metody? Na początku artykułu warto wyjaśnić czym jest wynik finansowy. Tym pojęciem określamy różnicę między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi bezpośrednio w związku z uzyskaniem tych przychodów oraz kosztami ogólnymi okresu. Wynik może przyjmować wielkość dodatnią lub ujemną – zysk lub stratę. W niektórych przypadkach wielkość ustala się na poziomie zero, gdy przychody równają się kosztom. Na sposób zamknięcia kont oraz ustalenia wyniku finansowego wpływa przede wszystkim przyjęta przez jednostkę metoda ewidencji kosztów oraz wybrany wariant sporządzania rachunku zysków i strat. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat mamy do wyboru: - wariant porównawczy; - wariant kalkulacyjny; Podstawowe różnice wariantów wynikają ze sposobu prezentacji danych.
Więcej