Ulepszenie środków trwałych w spółce

Środki trwałe to różne rzeczy wchodzące w skład majątku firmy będące jej własnością ( lub współwłasnością), a ich wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Środki trwale z definicji muszą być zdatne do wykorzystania w prowadzonej działalności firmy przez minimum rok. Środkiem trwałych są nieruchomości np. budynku lub ruchomości np. maszyny czy samochody. Ulepszenie środków trwałych w spółce stanowi jej koszt? W środkach trwałych podczas ich używania można dokonywać napraw, remontów, wymian czy ulepszeń. Za ulepszenie w środkach trwałych uważa się wykonanie czynności, po których nastąpił wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Ulepszeniem może być np. przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja. Suma wydatków na ulepszenia w danym roku podatkowym musi przekraczać kwotę 10 tysięcy złotych. Jeśli nie przekroczą tej kwoty wówczas nie…
Read More

Jakich pełnomocnictw potrzebuje biuro rachunkowe?

Biura rachunkowe w celu reprezentowania klientów przed organami podatkowymi muszą uzyskać odpowiednie pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa – w zależności od zakresu świadczonych usług. Jakich pełnomocnictw potrzebuje biuro rachunkowe? Kto może być pełnomocnikiem? Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie lub nieubezwłasnowolnione). Warto zaznaczyć, że biuro rachunkowe (jako podmiot, firma) nie może być pełnomocnikiem podatnika. Pełnomocnictwa udziela się właścicielowi lub pracownikowi biura rachunkowego. Udzielone pełnomocnictwo powinno zawierać: ⇒ dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, ⇒ dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, ⇒ adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, chyba że wskazuje adres do doręczeń elektronicznych, na…
Read More

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy

W ostatnim czasie wielu Ukraińców szuka pracy w Polsce. Jak zadbać o formalności związane z zatrudnieniem Ukraińca? Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy? Warto na początku tego artykułu zaznaczyć, że dla obywateli Ukrainy zostały wprowadzone przepisy szczególne, które ułatwiają legalny pobyt i pracę w Polsce. Mowa tutaj m.in. o uproszczonych procedurach dotyczących dokumentów zezwalających na pobyt w Polsce. Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy procedura: Ustalenie legalności pobytu Ukraińca. Poinformowanie (w terminie 14 dni) właściwego urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Zawarcie pisemnej umowy z pracownikiem. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w terminie 7 dni). Pracodawcy zatrudniający Ukraińców zobowiązani są do zapewnienie wynagrodzenia na poziomie minimalnych stawek określonych przepisami prawa.
Read More