Elementy bilansu

Bilans sporządzany jest obowiązkowo na zakończenie roku obrotowego, pozwala on na określenie sytuacji finansowej firmy. Suma aktywów w bilansie musi być równa sumie pasywów - wynika to z zasady równowagi bilansowej. Bilans powinien zawierać: - nazwę i adres firmy, - datę sporządzenia bilansu tzw. dzień bilansowy, - pozycje i grupy aktywów z ich wartością całkowitą, - pozycje i grupy pasywów z ich wartością całkowitą, - sumę bilansową aktywów i pasywów, - data i miejsce sporządzenia bilansu, - podpis osoby sporządzającej bilans. - podpis kierownika firmy.
Więcej

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania w bilansie tworzone są, gdy nie mamy pewności w jakim terminie lub w jakiej kwocie dane zobowiązanie zostanie uregulowane. Tworzenie takich rezerw jest regulowane przez zasady wynikające z ustawy o rachunkowości dotyczące ostrożności i współmierności przychodów i kosztów. Według tej ustawy należy uwzględnić w wyniku finansowym pewne ryzyko, na ewentualne straty, czyli właśnie stworzyć odpowiednią rezerwę. Dodatkowo, do danego okresu sprawozdawczego należy zaliczyć te koszty, które dotyczą okresów przyszłych, które nie zostały jeszcze poniesione. Ma to na celu zapewnić współmierność przychodów. Można wyróżnić dwie postaci rezerwy. Rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, inaczej zwane rezerwami na koszty. Rezerwy na zobowiązania wykazuje się następująco: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe
Więcej

Składniki pasywów

Firmy prowadzące księgi rachunkowe w bilansie wykazują majątek trwały oraz obrotowi i źródła jego finansowania, zwiane pasywami. Pasywa można podzielić według stopnia wymagalności: 1. kapitał własny ( wartości wniesione do spółki przez wspólników, a także środki uzyskane w trakcie działalności) wyróżniamy: a) podstawowy, b)zapasowy, c) rezerwowy, d) z aktualnej wyceny, e) niepodzielony zysk lub niepokryta strata z roku obrotowego i lat ubiegłych, f) zysk lub strata za bieżący rok obrotowy. 2. Kapitał obcy czyli zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które podlegają zwrotowi w określonym czasie: a) zobowiązania krótkoterminowe wymagalne w ciągu 1 roku od dnia bilansowego np. zobowiązana z dostaw i usług, kredyty i pożyczki, wynagrodzenia, podatki i świadczenia publicznoprawne, b) zobowiązania długoterminowe ich okres wymagalności następuje po okresie 1 roku np. zobowiązania wobec jednostek powiązanych, jednostek w których firma…
Więcej