Pojęcie amortyzacji

Zarówno w prawie bilansowym, jak i w prawie podatkowym amortyzacja jest jednoznaczna z kosztem wynikającym ze stopniowego zużywania się posiadanych przez przedsiębiorstwo środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych. Należy wiedzieć, iż amortyzacja jest kosztem niemającym wpływu na środki pieniężne. Pojęciem nieodłącznym od amortyzacji jest umorzenie. Wspomniane umorzenie stanowi wartościowe zużycie środka trwałego, bądź wartości niematerialnych i prawych od momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W skrócie można napisać, iż umorzenie stanowi sumę odpisów amortyzacyjnych, które zostały dokonane do danego momentu. W ramach przypomnienia... Ustawa o rachunkowości jako środki trwałe określa rzeczowe aktywa trwałe oraz te zrównane z nimi, które posiadają określony czas ekonomicznej eksploatacji jako dłuższy niż 1 rok, a które są kompletne, zdatne do użytku oraz przydatne w prowadzeniu działalności danej jednostki. Przykładowymi środkami trwałymi mogą być: nieruchomości,…
Read More

Ordynacja Podatkowa

Obowiązujący aktualnie w Polsce system prawny ustanowił Ordynację Podatkową jako akt prawny o randze ustawowej w kwestii ogólnego prawa podatkowego. Ustawa, o której mowa reguluje przede wszystkim tematykę dotyczącą zobowiązań podatkowych, informacji podatkowych, postępowań podatkowych, jak również kontroli podatkowych. Regulacje te dotyczą każdego rodzaju podatku, opłat, niepodatkowych należności budżetu państwa, a także budżetów należących do jednostek związanych z samorządami terytorialnymi, które mają możliwość ustalania organów podatkowych. Akt, o którym mowa zastosowanie znajduje również w przypadku pozostałych spraw związanych z prawem podatkowym, które ściślej rzecz ujmując – należą do właściwości organów podatkowych. Poza tym, co zostało już napisane, w treści Ordynacji Podatkowej możemy znaleźć informacje dotyczące zakresu obowiązków organów podatkowych, które są wydawane na wniosek złożony odpowiednio przez podatnika, płatnika lub inkasenta. Bardzo ważne jest to, aby pamiętać o tym, iż…
Read More

Funkcje rachunkowości

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej, który składa się z trzech działów: księgowości kalkulacji sprawozdawczości Funkcje rachunkowości są następujące informacyjna- polega na dostarczaniu danych o wynikach i sytuacji finansowej firmy, a także potrzebnych do dokonywania przez zarząd zmian funkcja dowodowa czyli odzwierciedlanie zdarzeń gospodarczych w dowodach pisemnych, archiwizacji dokumentów, dokonywaniu zapisów księgowych na ich podstawie funkcja rozliczeniowo- obrachunkowa tzn. ścisłe określenie rozliczeń firmy z otoczeniem, a także wycena wewnętrznych powiązań majątkowych oraz wynikowych funkcja kontrolna mająca na celu tworzenie zbiorów informacji o majątku oraz osiąganych wynikach. Umożliwia tez ochronę majątku przed nadużyciami funkcja powiernicza, która jest związana z chronieniem nienaruszalności powierzonego kapitału funkcja sprawozdawcza- sporządzanie zewnętrznych sprawozdań finansowych na podstawie danych księgowych, w celu wykorzystania przez US, GUS czy banki
Read More