Akta pracownicze

Zatrudniając pracowników w firmie każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z przepisami akta osobowe pracowników powinny być podzielone na trzy części: - część A, w której znajdują się dokumenty dotyczące ubiegania się o pracę przez pracownika, przykładami takich dokumentów są no. kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje, - część B, w której znajdują się dokumenty dotyczące zawarcia stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia np. umowa o pracę, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego, - część C, w której znajdują się dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy np. wypowiedzenie umowy o pracę, kopia świadectwa pracy. Jeśli pracodawca nie prowadzi lub niewłaściwie prowadzi dokumentację pracowniczą, naraża się na karę grzywny w wysokości od 1.000 złotych do 30.000 złotych. Dokumentację pracowniczą należy przechowywać…
Read More

Zatrudnianie młodocianych – nowe przepisy

Pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników czekają zmiany, które mają wejść w życie od 1 września 2018 roku. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 lat. Po zmianie przepisów za młodocianego pracownika uznawać się będzie osobę, która ukończyła 15 lat oraz nie ukończyła 18 lat. Zatrudnianie młodocianego pracownika jest dozwolone pod ściśle określonymi warunkami. Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy na czas nieokreślony. Młodociany pracownik do czasu ukończenia 18 roku życia ma obowiązek się dokształcać. Czas pracy młodocianego: - w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, - powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Młodocianego nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Młodociany, którego czas pracy jest dłuższy…
Read More