Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości regulowany jest przez przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia z 1991 r. Jest to podatek, którego przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają: – budynki lub ich części, – budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, – grunty. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązane są: – osoby fizyczne, – osoby prawne, jednostki organizacyjne (również spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, będącymi zarówno posiadaczami samoistnymi; są użytkownikami wieczystymi gruntów; są posiadaczami nieruchomości (lub ich części) albo obiektów budowlanych (lub ich części), które są własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego na mocy umowy zawartej z właścicielem (osobą prawną), z wyjątkiem osób fizycznych, które są posiadaczami lokali mieszkalnych nie będącymi odrębnymi nieruchomościami. Stawki podatkowe zależne są od powierzchni…
Read More