Podmiotowe zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług, określonej grupie podatników przysługuje zwolnienie z VAT. Wówczas sprzedaż jest objęta zwolnieniem podmiotowym, aczkolwiek bardzo istotne jest spełnienie odgórnie narzuconych warunków. Zwolnieniem objęta jest sprzedaż u wszystkich podatników podatku od towarów i usług, poza podmiotami, które wymienione zostały w ust. 13. Zwolnienie to przysługuje na mocy prawa, zaś podatnik, który korzysta ze zwolnienia sprzedaży od podatku, nadal pozostaje podatnikiem. Podatnik, który korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu dokonywanych czynności prawnych, które podlegają opodatkowaniu, nie płaci podatku należnego, nie wystawia faktur z podaną kwotą podatku, nie sporządza JPK_VAT7, ale również nie posiada prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony, jak również zwrotu różnicy podatku. Zgodnie z tym, co zawarte zostało w art. 113 ust.1 zwolnieniem od podatku od towarów…
Więcej

Kary za niewystawienie faktury lub rachunku

Prawo podatkowe, w tym Ordynacja Podatkowa i ustawa o VAT, nakładają na przedsiębiorstwa bezwzględny obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi - rachunku lub fakturę. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznej zazwyczaj jako dowód zakupu stosuje się paragon. Klient ma jednak prawo zażądania wystawiania dla niego faktury, nawet do 3 miesięcy od momentu dokonania zakupu, a przedsiębiorca ma obowiązek jej wystawienia. Niewywiązanie się z tego obowiązku, niewydawanie faktury lub wystawianie jej w sposób wadliwy, traktowane jest jako przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny nawet do 80 stawek dziennych! Stawkę dzienną sąd wylicza biorąc pod uwagę osobisty majątek przedsiębiorcy i jego sytuację rodzinną oraz wysokość osiąganych dochodów. Wysokość stawki dziennej nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia i nie może przekraczać jego 400 krotności. Urząd Skarbowy…
Więcej

SLIM VAT od 2021

Już wkrótce zostaną wdrożone kolejne zmiany w ramach uszczelniania VAT. Uproszczenia w zakresie fakturowania, kursu walut i eksportu to tylko niektóre z udogodnień jakie czekają nas od przyszłego roku. Wkrótce uproszczona zostanie procedura rozliczania zaległych faktur in-minus oraz konieczność uzyskiwania potwierdzenia ich otrzymania (dotychczas konieczne było uzyskanie takiego potwierdzenia przez nabywcę towaru klub usługobiorcę). Jeśli chodzi natomiast o faktury in-plus niebawem poznamy nowe przepisy dotyczące sposobu ich rozliczania, którego będzie można dokonywać na bieżąco. Dodatkowo wydłużony zostanie termin stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza terytorium Unii Europejskiej – z 2 do aż 6 miesięcy. Ponadto podatnicy zyskają możliwość wyboru zasady przeliczania kursu walut w celu obliczania podatku dochodowego i stosowania wspólnego kursu walut dla VAT i VIT. Pozostałe zmiany będą dotyczyły wydłużenia terminu na odliczenie VAT na bieżąco…
Więcej