Pełna księgowość

Pełna księgowość jest jedną z form prowadzenia księgowości. Jest ona zaawansowana i skomplikowana, dlatego wymaga zazwyczaj zatrudnienia profesjonalnej księgowej bądź biura rachunkowego, co wiąże się z kolei ze sporymi kosztami. Mimo to, ważną zaletą pełnej księgowości jest umożliwienie przeprowadzenia dogłębnej analizy ponoszonych wydatków, kosztów osiąganych przychodów, zysków oraz wszystkich operacji gospodarczych. Dla kogo obowiązkowa jest pełna księgowość? Prowadzić ją muszą wszystkie spółki kapitałowe oraz osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Możemy również wybrać pełną księgowość dobrowolnie, nawet jeśli nie mamy takiego obowiązku. Taka sytuacja rzadko się jednak zdarza, właśnie ze względu na koszty, które obciążają przedsiębiorstwo ze względu na pełną księgowość. Dowiedz…
Więcej

Termin składania sprawozdania finansowego

Sporządzenie sprawozdania finansowego to nie wszystko co należy do obowiązków przedsiębiorców, prowadzących pełną księgowość. Po terminie w którym należy przygotować sprawozdanie finansowe, jednostki gospodarcze mają kolejne trzy miesiące czasu, by odpowiedni organ (zgromadzenie wspólników lub zgromadzenie akcjonariuszy) zatwierdziło sprawozdania finansowe. Jednostki, których rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, czyli zgodnie z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie do 31 marca, a więc do 30 czerwca wypada ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania. Inaczej jest w tych jednostkach, gdzie rok obrotowy jest przesunięty.  Sprawozdanie trzeba wykonać w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego oraz do kolejnych trzech miesięcy na zatwierdzenie po sporządzeniu. Co jednak z jednostkami gospodarczymi, które nie prowadzą pełnej księgowości. Czy one też muszą sporządzać sprawozdanie finansowe? Spółki jawne oraz partnerskie, które bywają…
Więcej

Elementy księgi rachunkowej

Księga rachunkowa służy w przedsiębiorstwach do prowadzenia ewidencji księgowej. Jak wiadomo jest ona najbardziej dokładną i szczegółową ewidencją. Składa się na nią aż 5 elementów. Pierwszym z nich jest dziennik księgowy, w którym dokonuje się ewidencji operacji gospodarczej, określając jej wartość, sposób ujęcia w księdze, datę dokonania oraz numer i nazwę dokumentu źródłowego. Oprócz dziennika księgowego w skład księgi rachunkowej wchodzą konta księgi głównej (syntetyczne) oraz konta księgi pomocniczej (analityczne). To na nich dokonuje się w kwotowej ewidencji operacji gospodarczych. Zapisy na tych kontach podsumowuje się w zestawieniach sald i obrotów, które stanowią kolejny element księgi rachunkowej. W skład księgi rachunkowej wchodzi również wykaz posiadanych przez przedsiębiorstwo składników aktywów i pasywów.    ZOBACZ: Otwarcie ksiąg rachunkowych
Więcej