Elementy bilansu

Bilans sporządzany jest obowiązkowo na zakończenie roku obrotowego, pozwala on na określenie sytuacji finansowej firmy. Suma aktywów w bilansie musi być równa sumie pasywów - wynika to z zasady równowagi bilansowej. Bilans powinien zawierać: - nazwę i adres firmy, - datę sporządzenia bilansu tzw. dzień bilansowy, - pozycje i grupy aktywów z ich wartością całkowitą, - pozycje i grupy pasywów z ich wartością całkowitą, - sumę bilansową aktywów i pasywów, - data i miejsce sporządzenia bilansu, - podpis osoby sporządzającej bilans. - podpis kierownika firmy.
Read More

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest jedną z form prowadzenia księgowości. Jest ona zaawansowana i skomplikowana, dlatego wymaga zazwyczaj zatrudnienia profesjonalnej księgowej bądź biura rachunkowego, co wiąże się z kolei ze sporymi kosztami. Mimo to, ważną zaletą pełnej księgowości jest umożliwienie przeprowadzenia dogłębnej analizy ponoszonych wydatków, kosztów osiąganych przychodów, zysków oraz wszystkich operacji gospodarczych. Dla kogo obowiązkowa jest pełna księgowość? Prowadzić ją muszą wszystkie spółki kapitałowe oraz osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Możemy również wybrać pełną księgowość dobrowolnie, nawet jeśli nie mamy takiego obowiązku. Taka sytuacja rzadko się jednak zdarza, właśnie ze względu na koszty, które obciążają przedsiębiorstwo ze względu na pełną księgowość. Dowiedz…
Read More

Termin składania sprawozdania finansowego

Prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej to nie wszystko co należy do obowiązków przedsiębiorców, prowadzących pełną księgowość. Po terminie w którym należy przygotować sprawozdanie finansowe, jednostki gospodarcze mają kolejne trzy miesiące czasu, by odpowiedni organ (zgromadzenie wspólników lub zgromadzenie akcjonariuszy) zatwierdziło sprawozdania finansowe. Tak sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie powinno zostać opatrzone elektronicznym podpisem i wysłane. Jednostki, których rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, czyli zgodnie z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie do 31 marca, a więc do 30 czerwca wypada ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania. Inaczej jest w tych jednostkach, gdzie rok obrotowy jest przesunięty.  Sprawozdanie trzeba wykonać w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego oraz do kolejnych trzech miesięcy na zatwierdzenie po sporządzeniu. Co jednak z jednostkami gospodarczymi, które nie…
Read More