Otwarcie ksiąg rachunkowych

Zarówno otwieranie, jak i zamykanie ksiąg rachunkowych jest jednym z elementów prowadzenia prawidłowej rachunkowości w przedsiębiorstwie. Mówiąc w skrócie – otwarcie ksiąg rachunkowych jest rozpoczęciem nowego okresu sprawozdawczego. Obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych powstaje w momencie: - rozpoczęcia działalności (początek ma miejsce w dniu zaistnienia pierwszego zdarzenia wywołującego skutki majątkowe lub finansowe), - początku następnego roku obrotowego, - dokonania zmiany formy prawnej, - dokonania wpisu do rejestru połączenia jednostek lub ich podziału, - rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego. Najczęściej jednak obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych powstaje w związku z kończącym się rokiem obrotowym. W przypadku spółek zobowiązanych do stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych momentem tym może być koniec dowolnego miesiąca. Istnieje jednak jedna zasada, a mianowicie musi to być 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Podstawą do otwarcia…
Read More