Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja inaczej rozumiana jest jako przeprowadzenie gwałtownych zmian w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości firmy. Przyczyny, w wyniku których przedsiębiorcy decydują się na taką modyfikacje są wysokie koszty działalności, zbyt energochłonna produkcja, niska jakość produktów lub wzrost konkurencyjności. Wyróżnić można cztery typy restrukturyzacji - kreatywną, antycypacyjną, dostosowawczą oraz naprawczą. W zależności od metody może mieć charakter naprawczy, wprowadzać zmiany mające na celu ustabilizowanie funkcjonowania lub osiągnięcia dodatniego bilansu lub dokonywanie przewidywań oraz porównań z innymi przedsiębiorstwami. Analiza produkcji przedsiębiorstwa i rynku, a także przegląd aktyw ma na celu wprowadzenie adekwatnie stosownych zmian, których celem będzie znaczna poprawa wydajności poszczególnych procesów działalności gospodarczej. W Polsce stosowne regulacje oraz prawa znaleźć można w ustawie Prawa restrukturyzacyjnego z 2015 roku.
Read More