Składniki pasywów

Firmy prowadzące księgi rachunkowe w bilansie wykazują majątek trwały oraz obrotowi i źródła jego finansowania, zwiane pasywami. Pasywa można podzielić według stopnia wymagalności: 1. kapitał własny ( wartości wniesione do spółki przez wspólników, a także środki uzyskane w trakcie działalności) wyróżniamy: a) podstawowy, b)zapasowy, c) rezerwowy, d) z aktualnej wyceny, e) niepodzielony zysk lub niepokryta strata z roku obrotowego i lat ubiegłych, f) zysk lub strata za bieżący rok obrotowy. 2. Kapitał obcy czyli zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które podlegają zwrotowi w określonym czasie: a) zobowiązania krótkoterminowe wymagalne w ciągu 1 roku od dnia bilansowego np. zobowiązana z dostaw i usług, kredyty i pożyczki, wynagrodzenia, podatki i świadczenia publicznoprawne, b) zobowiązania długoterminowe ich okres wymagalności następuje po okresie 1 roku np. zobowiązania wobec jednostek powiązanych, jednostek w których firma…
Read More

Wpis do KRD dłużnika niebędącego konsumentem

Krajowy Rejestr Długów jest to biuro informacji gospodarczej, która gromadzi, udostępnia i archiwizuje informacje o dłużnikach w Polsce. Można w nim odnaleźć danego dłużnika i sprawdzić np. tytuł prawny wierzytelności, kwotę, datę powstania zaległości, datę wezwania do zapłaty. Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość wpisania do KRD informacji o zobowiązaniach konsumenta oraz dłużnika który nie jest konsumentem. Dłużnik, który nie jest konsumentem to np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą), osoba fizyczna, która zakończyła działalność gospodarczą (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą lub stosunkiem pracy). Sytuacje, w których można dokonać zgłoszenia dłużnika do KRD: - zobowiązanie ma stosunek prawny np. wynikające z umowy, - kwota zobowiązania wynosi co najmniej 500zł, - zobowiązane…
Read More

Czy samodzielna księgowość jest najtańsza?

Prowadzenie działalności w Krakowie z pewnością nie należy do najłatwiejszych, a ceny panujące w tym mieście są często wyższe, niż w innych miastach w Polsce. Prowadzenie Księgowości jest jednak obowiązkiem nałożonym przez państwo i każda firma, nawet ta jednoosobowa musi się do niego stosować. Jak w takim razie prowadzić księgowość, żeby było to dla przedsiębiorcy najbardziej opłacalne? Wbrew pozorom samodzielne prowadzenie księgowości nie koniecznie jest najtańszą opcją. Dlaczego ? Otóż biorąc pod uwagę korzyści jakie oferują biura rachunkowe, czy wyspecjalizowani księgowi, można stwierdzić, że właśnie podjęcie z nimi współpracy może okazać się korzystniejsze Oferują oni najtańsze rozwiązania już od początku prowadzenia działalności, gdy przedsiębiorca nie jest jeszcze zbyt dokładnie zorientowany w całym procesie księgowania. Właściciel firmy, który powierzył księgowość fachowcom zyskuje wiele czasu, który musiałby poświęcić na wypełnianie dokumentów i…
Read More