Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronna czynność prawna, której skutkiem jest zakończenie (po upływie okresy wypowiedzenia) dotychczasowego stosunku pracy. Może być sporządzone zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W sytuacji, kiedy umowa z danym pracownikiem jest rozwiązywana przez pracodawcę, wówczas w wypowiedzeniu musi znaleźć się pouczenie odnośnie przysługującego pracownikowi prawa odwołania się do Sądu Pracy. Z kolei w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, pracodawca jest zobowiązany do wskazania przyczyny zwolnienia. Zgodnie z polskim prawem pracy, okres wypowiedzenia umowy jest uzależniony od rodzaju umowy oraz czasu, na jaki została podpisana. Kodeks Pracy nakazuje, aby w przypadku umowy na czas próby, okres wypowiedzenia wynosił: - 3 dni robocze, gdy okres próby nie przekraczał 2 tygodni, - 7 dni roboczych, gdy okres próby był dłuższy niż 2 tygodnie, - 14 dni roboczych,…
Read More