Zwolnienie pracownika

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio: - rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron, - przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, - przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, - z upływem czasu trwania umowy. Każdy z tych sposobów implikuje inny tryb realizacji zakończenia stosunku pracy. Co ważne, pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodne z Kodeksem Pracy terminy wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
Read More