Jak wyglądają obniżone odsetki za zwłokę w podatkach?

Ordynacja podatkowa to jeden z dokumentów, który określa wszelkie kwestie dotyczące świadczeń i podatków. Jednym z przywilejów, jakie przysługują pracownikom są obniżone odsetki za zwłokę w podatkach. Przywilej ten dostępny jest dla podatników, którzy składają korektę deklaracji w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz dokonują zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od złożenia korekty. Wszelkie odsetki, które nalicza się w przypadku nieuregulowania w terminie zaliczek lub zaległości nalicza podatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. Stawka odsetek równa jest 2% i 200% podstawowej stopy ustalanej zgodnie z przepisami o NBP. Dla niektórych podatników wprowadzona została zasada, że w określonych przypadkach możliwe jest zastosowanie obniżonych odsetek od zaległości podatkowych, które wynosiły 50%…
Read More