Należności i inwestycje długoterminowe

Należności długoterminowe  Ogółem należności to wszelkie aktywa, które należą się naszej firmie od podmiotów zewnętrznych dotyczące zdarzeń zaistniałych w przeszłości. Należności długoterminowe są należnościami o terminie spłaty powyżej jednego roku licząc od dnia bilansowego. Ustawa o rachunkowości przewiduje jednak pewien wyjątek. Mianowicie należności z tytułu dostaw i usług- które zawsze wlicza się do  należności krótkoterminowych. Należności długoterminowe często są pożyczkami, które udzielamy innym przedsiębiorstwom. Inwestycje długoterminowe  Są to aktywa nabywane przez jednostki gospodarcze w celu osiągnięcia w przyszłości korzyści, które mogą wynikać z uzyskania dywidend, odsetek, innych przychodów czy nawet przyrostu wartości danej inwestycji. W skład inwestycji długoterminowych wchodzą takie aktywa rzeczowe jak np. nieruchomości zakupione przez firmę nie w celu własnego użytkowania, ale np. w celu wynajmu, dzierżawy. Także mogą to być różne inwestycje, jak udziały, akcje, lokaty bankowe.…
Read More