Przywileje małego podatnika

Mały podatnik – przedsiębiorca, którego wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym wraz z kwotą podatku VAT należnego nie przekroczył ustawowych limitów. W podatku VAT kwota ta jest wyrażona jako równowartość 2 000 000 euro. Należy dokonać przeliczenia tej kwoty według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego na pierwszy dzień roboczy października. Przywileje małego podatnika w PIT Posiadanie statusu małego podatnika w zakresie podatku dochodowego daje możliwość rozliczenia zaliczek w trakcie roku podatkowego w okresach kwartalnych. Ważne jednak jest to, aby o wyborze takiej formy regulowania zaliczek na podatek dochodowy, poinformować w rozliczeniu rocznym. Małym podatnikom przysługuje również możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do wartości 50 000 euro (limit na 2020 rok). Spośród przywilejów małego podatnika w VAT możemy wymienić: - Możliwość korzystania z metody kasowej rozliczania…
Read More