Wpis do KRD dłużnika niebędącego konsumentem

Krajowy Rejestr Długów jest to biuro informacji gospodarczej, która gromadzi, udostępnia i archiwizuje informacje o dłużnikach w Polsce. Można w nim odnaleźć danego dłużnika i sprawdzić np. tytuł prawny wierzytelności, kwotę, datę powstania zaległości, datę wezwania do zapłaty. Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość wpisania do KRD informacji o zobowiązaniach konsumenta oraz dłużnika który nie jest konsumentem. Dłużnik, który nie jest konsumentem to np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą), osoba fizyczna, która zakończyła działalność gospodarczą (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą lub stosunkiem pracy). Sytuacje, w których można dokonać zgłoszenia dłużnika do KRD: - zobowiązanie ma stosunek prawny np. wynikające z umowy, - kwota zobowiązania wynosi co najmniej 500zł, - zobowiązane…
Więcej

Co powinien zawierać dowód księgowy?

Dowodem księgowym nazywamy dokument stwierdzający zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest udokumentowanie każdej operacji gospodarczej, która ma miejsce w firmie. Dowód księgowy musi zawierać szczegółowe informacje na temat zaistniałej operacji gospodarczej. Na postawie zapisów w dowodzie księgowym prowadzimy ewidencje w księgach rachunkowych. Co powinien zawierać dowód księgowy? Konkretne informacje zostały określone w art. 21 UoR : - określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; - określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; - opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; - datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu; - podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; - stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w…
Więcej

Refaktura i refakturowanie

Refaktura to dokument, który ma na celu przeniesienie dodatkowych kosztów na kontrahenta. Oznacza to, że podatnik, który nabył usługę ma prawo odsprzedać ją osobie, która finalnie będzie z niej korzystała. Refaktura może przypominać normalną fakturę, ale nie musi być identyczna. Istotne jest, żeby tak jak na oryginalnej fakturze, klarownie było widać co jest przedmiotem sprzedaży Ważne, aby  zawierała takie informacje jak: datę, kiedy została wystawiona numer seryjny podstawowe dane podatnika i nabywcy (nazwiska, nazwy, adresy) numer NIP podatnika i nabywcy rodzaj lub nazwę usługi wartość (netto, brutto, VAT) datę, kiedy usługa została wykonana, zakończenia lub otrzymania zapłaty Podczas refakturowania podatnik jako pośrednik nie może naliczyć żadnej marży, gdyż kwota na refakturze musi zgadzać się z kwotą na fakturze oryginalnej. Należy również pamiętać, że nie ma dokładnie sprecyzowanych przepisów dotyczących refakturowania.…
Więcej