Kto może prowadzić księgi rachunkowe?

Kto może prowadzić księgi rachunkowe? Komu powierzyć obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy samodzielna ewidencja księgowa jest dobrym rozwiązaniem? Ksiegi rachunkowe powinny być prowadzone przez określoną grupę osób posiadających odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia (księgi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci). Warto tutaj równiez zaznaczyć, że pełną księgowość mogą prowadzić również spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że jeden ze wspólników posiada odpowiednie kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat księgowy). Czego dowiesz się z artykułu: Jakie kwalifikacje należy mieć, aby móc prowadzić księgi rachunkowe? Do czego uprawnia certyfikat księgowy? Kto odpowiada za poprawność ewidencji w formie ksiąg rachunkowych? Odpowiedzialność właściciela firmy w zakresie ksiąg rachunkowych Jakie kwalifikacje należy mieć, aby móc prowadzić księgi rachunkowe? Przepisy prawne jasno określają, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą świadczyć: • osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg…
Read More

Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy? Czy to obowiązek pracodawcy? Na początku wyjaśnijmy czym jest świadectwo pracy i w jakich sytuacjach jest wydawane pracownikowi. Świadectwo pracy to dokument wydawany w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy ( dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, czyli umowy na czas nieokreślony, określony i na okres próbny). W świadectwie pracy należy uwzględnić dane dotyczące: • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy; • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku; • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia; • wykorzystanego urlopu ojcowskiego; • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i…
Read More

Czy każdy może zostać księgowym?

Zawód księgowego wymaga spełnienia określonych w przepisach wymagań. O jakich wymaganiach mowa? Czy każdy może zostać księgowym? Warto zaznaczyć, że wykonywanie zawodu księgowego wymaga ponoszenia odpowiedzialności za popełnione błędy oraz rzetelnego wypełniania obowiązków opartych na przepisach prawnych. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w 2013-2014 roku dostęp do wykonywania czynności w ramach zawodu księgowego został znacznie ułatwiony. Deregulacji poddano usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obecnie zawód księgowego może wykonywać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o potrzebach wprowadzenia zawodu księgowego na listę…
Read More