Księgowość uproszczona

Księgowość uproszona to zestawienie podstawowych i prostych zasad gromadzenia danych finansowych, opracowany przez władze skarbowe, aby uprościć właścicielom niewielkich przedsiębiorstw określanie zobowiązań finansowych. Wyróżnia się trzy podstawowe formy uproszczonej księgowości: 1. Karta podatkowa -  polega na opłacaniu stałej kwoty co miesiąc. Stawka ta zależna jest od ilości mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność, a także od ilości zatrudnionych pracowników. 2. Ryczałt ewidencjonowany - polega na płaceniu stawki podatkowej zależnej tylko od przychodów, z pominięciem kosztów. Stawki ryczałtu są znacznie niższe niż standardowe stawki podatku. 3. Książka przychodów i rozchodów - polega na obliczaniu podatku na podstawie sumy kosztów i przychodów. Największa zaletą tej formy jest fakt, iż w przypadku strat nie opłacamy podatku. Zalety uproszczonej księgowości: - mało kosztowna forma księgowości, - łatwa w prowadzeniu, - możliwość monitorowania zdarzeń…
Read More

Czynny żal, a więc kiedy powiadomić o czynie zabronionym?

Powiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego jest rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą osoby w przypadku, kiedy nie wywiązały się z obowiązku dotyczącego złożenia deklaracji podatkowej w odgórnie narzuconym terminie. Zgodnie z tym, co mówią przepisy zawarte w Kodeksie Karnym Skarbowym – karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie podlega ten, który po popełnieniu czynu zabronionego, zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania, przedstawiając okoliczności owego czynu oraz osoby biorące udział w jego popełnieniu. Czynny żal składa się na piśmie we właściwym oddziale Urzędu Skarbowego osobiście, bądź wysyłając listownie. Przepisy nie precyzują terminu składania owego zawiadomienia. Tak samo – nie ma określonego wzoru odnośnie tego, jak zawiadomienie powinno wyglądać. Istnieje jednak spis informacji, które powinny się w nim znaleźć. Są to: - dane odnośnie osoby wnoszącej zawiadomienie, - charakter popełnionego czynu…
Read More

RACHUNKOWOŚĆ – zasady

Zasady dotyczące prowadzenia rachunkowości są zbiorem reguł, przepisów oraz norm, które stosuje się w celu pozyskania informacji na temat sytuacji majątkowej, prowadzonej działalności, jak również osiąganych wynikach finansowych w danym przedsiębiorstwie. Zasady rachunkowości są ściśle określone i dotyczą prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również sporządzania i prezentowania opracowanych sprawozdań finansowych. Wszystkie te zasady można podzielić na 3 grupy, a mianowicie: - zasady uniwersalne, - zasady podstawowe, - zasady szczegółowe. Warto wiedzieć, iż zasady uniwersalne są stosowane w rachunkowości we wszystkich krajach bez względu na ustrój polityczny i system gospodarczy. Natomiast zasady podstawowe i szczegółowe są określane, a następnie wprowadzane w zależności od tego, jakie zostały przyjęte regulacje prawne w danym kraju. W kolejnych postach przybliżymy istotę każdego rodzaju powyżej wymienionych zasad. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga!  
Read More