Samozatrudnienie w nowym kodeksie pracy

Nowe regulacje chronią prawa samozatrudnionych, dając im prawa: - minimalne wynagrodzenie, - urlop, - wynagrodzenie za czas choroby, - niemożliwość rozwiązania umowy w czasie np. ciąży. Samozatrudniony musi liczyć się z koniecznością obciążenia obowiązkowym ZUS-em. Kodeks Pracy nie obejmuje według projektu wszystkich samozatrudnionych, ale jedynie ich część określoną pojęciem samozatrudnionego ekonomicznie zależnego. Oznacza to, że kodeks dotyczy osób, które są tylko formalnie przedsiębiorcami, a w rzeczywistości funkcjonują dokładnie tak samo w firmach, jak pracownicy czy zleceniobiorcy. Samozatrudnionemu ekonomicznie zależnemu przysługuje wynagrodzenie za wykonane usługi, które w przeliczeniu na godziny nie może być niższe niż 1/100 minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów odrębnych, bez uwzględnienia podatku VAT; wynagrodzenie jest wypłacane co najmniej raz w miesiącu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia dokumentu będącego podstawą do…
Read More

Zwolnienie pracownika

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio: - rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron, - przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, - przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, - z upływem czasu trwania umowy. Każdy z tych sposobów implikuje inny tryb realizacji zakończenia stosunku pracy. Co ważne, pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodne z Kodeksem Pracy terminy wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
Read More

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy stanowi jedną z gałęzi zajmujących się regulacją stosunków pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Określa także jakie zasady powinny panować w firmie, a także jakie zobowiązania, prawa oraz obowiązki posiada każda ze stron. Kodeks Pracy to najważniejszy akt prawny. Obowiązującym dokumentem w Polsce jest wersja ustawy z 1974 roku. W prawie pracy znaleźć można zbiór przepisów powstałych w oparciu o dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W Kodeksie zawarte zostało 15 działów związanych z różnymi strefami świata pracy. Do najważniejszych zaliczyć można stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracownika i pracodawcy, odpowiedzialność materialna pracownika, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe, rozpatrywanie sporów itp. Przepisami nie są objęte osoby wykonujące pracę w ramach umów cywilnoprawnych. Aktem prawnym regulującym stosunki…
Read More