Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy stanowi jedną z gałęzi zajmujących się regulacją stosunków pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Określa także jakie zasady powinny panować w firmie, a także jakie zobowiązania, prawa oraz obowiązki posiada każda ze stron. Kodeks Pracy to najważniejszy akt prawny. Obowiązującym dokumentem w Polsce jest wersja ustawy z 1974 roku. W prawie pracy znaleźć można zbiór przepisów powstałych w oparciu o dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W Kodeksie zawarte zostało 15 działów związanych z różnymi strefami świata pracy. Do najważniejszych zaliczyć można stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracownika i pracodawcy, odpowiedzialność materialna pracownika, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe, rozpatrywanie sporów itp. Przepisami nie są objęte osoby wykonujące pracę w ramach umów cywilnoprawnych. Aktem prawnym regulującym stosunki…
Read More

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie regulowana jest przez Kodeks cywilny, jest to umowa cywilnoprawna, gdzie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zleconej przez zleceniodawcę czynności, a zleceniodawca do zapłaty określonego wynagrodzenia. Elementy umowy zlecenia: - oznaczenie stron umowy, - określenie przedmiotu zlecenia, - określenie wysokości wynagrodzenia, - data rozpoczęcia oraz data zakończenia umowy, - opcjonalnie forma zapłaty wynagrodzenia, - podpisy stron umowy. Umowa zlecenie określana jest jako umowa starannego działania, co oznacza, że polega na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania zadań określonych w umowie, przy zachowaniu należytej staranności. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny efekt zlecenia. Jeżeli w umowie nie została określona odpowiedzialność zleceniobiorcy, to jest ona regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Nie obowiązuje termin wypowiedzenia umowy, chyba że został on…
Read More