Metody inwentaryzacji

Przeprowadzanie inwentaryzacji jest obowiązkiem przedsiębiorców, który musi być spełniony przynajmniej raz w roku, pod koniec roku obrotowego. Polega ona na ustaleniu zgodności stanu księgowego ze stanem faktycznym, o czym można było się dowiedzieć w poprzednich wpisach. Inwentaryzacja może być bardzo różna i dopasowana do aktualnych potrzeb jednostki. Wyróżnia się więc, ze względu na zakres: inwentaryzację pełną (obejmuje wszystkie składniki majątku) i inwentaryzację częściową (wybrane elementy majątku). Inwentaryzacja może się również odbywać cyklicznie lub w razie potrzeby (doraźnie). Inwentaryzacja może być przeprowadzona ręcznie lub za pomocą narzędzi informatycznych, wspomagających przez sprzęt elektroniczny. Identyfikacja poszczególnych elementów majątku metodą automatyczną wykorzystuje znakowanie i odczyt za pomocą kodów kreskowych oraz znaczników RFID. Dane zidentyfikowane przez czytniki i kolektory przetwarzane są przez oprogramowanie współpracujące z bazami danych. Do rodzajów inwentaryzacji można zaliczyć: - SPIS Z…
Read More

Spis z natury

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do sporządzenia corocznego spisu natury. Dokonać go muszą na koniec każdego roku podatkowego, a także podczas zmian w składzie wspólników, proporcji udziałów pomiędzy nimi lub podczas likwidacji działalności. Spis z natury kojarzony jest przez nas z czynnościami dotyczącymi zbiorów rolnych tymczasem w rzeczywistości jest to ewidencja towarów handlowych, materiałów pomocniczych i podstawowych, braków oraz odpadów. Podstawowym zadaniem spisu z natury jest określenie rzeczywistego dochodu przedsiębiorcy, na podstawie którego następnie określane są jego zobowiązania wobec państwa. Dodatkowo remanent ten pozwala skontrolować faktyczny stan produktów, porównać go z wartością, jaką wskazuje system, a następnie określić przyczyny wystąpienia różnic pomiędzy nimi. Spis natury powinien obowiązkowo zawierać: - imię i nazwisko właściciela firmy lub jej nazwę, - datę sporządzenia spisu, - kolejny numer pozycji…
Read More

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest ogółem czynności rachunkowych, przez które zmierza się do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych, a także źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Polega ona na ustaleniu za pomocą spisu, faktycznego stanu składników majątkowych oraz wyjaśnieniu różnic między stanem rzeczywistym a stanem z zapisów księgowych. Różnice te mogą wynikać z: → naturalnych cech przedmiotów (np. gnicie, wysychanie, przeterminowanie) → błędów oraz nadużyć popełnionych przez pracowników. Inwentaryzację przeprowadza się celem ustalenia rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów. Do zadań wykonywanych podczas jej przeprowadzania należy: → uzgodnienie zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym, → rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych, → ocena przydatności gospodarczej składników majątku objętych spisem, → przeciwdziałanie nieprawidłowościom stwierdzonym w czasie spisu.
Read More