Inwentaryzacja – różne metody

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność, mają możliwość przeprowadzania w niej inwentaryzacji na różne sposoby. Aczkolwiek ważne jest, aby stosowana metoda została wspomniana w polityce rachunkowości. W polskim prawie zostały opisane poniższe metody inwentaryzacji. 1. Pełna inwentaryzacja okresowa, która polega na tym, że ustala się rzeczywiste stany wszystkich składników aktywów oraz pasywów objętych inwentaryzacją (np. materiały, środki trwałe). 2. Inwentaryzacja ciągła, która polega na przeprowadzaniu regularnie w czasie trwania okresu inwentaryzacyjnego w różnych, planowo określonych terminach, spisu z natury poszczególnych składników tak, aby wszystkie środki z tego okresu były objęte inwentaryzacją z określoną częstotliwością, jak również na bieżącym ustaleniu i rozliczeniu ilościowym i wartościowym różnic inwentaryzacyjnych. 3. Wyrywkowa inwentaryzacja, która wiążę się z ustaleniem tylko konkretnych składników objętych inwentaryzacją aktywów. Przykładem mogą być materiały, wyroby gotowe oraz półfabrykaty, które inwentaryzowane metodą…
Read More