Umowa zlecenie

Umowa zlecenie regulowana jest przez Kodeks cywilny, jest to umowa cywilnoprawna, gdzie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zleconej przez zleceniodawcę czynności, a zleceniodawca do zapłaty określonego wynagrodzenia. Elementy umowy zlecenia: - oznaczenie stron umowy, - określenie przedmiotu zlecenia, - określenie wysokości wynagrodzenia, - data rozpoczęcia oraz data zakończenia umowy, - opcjonalnie forma zapłaty wynagrodzenia, - podpisy stron umowy. Umowa zlecenie określana jest jako umowa starannego działania, co oznacza, że polega na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania zadań określonych w umowie, przy zachowaniu należytej staranności. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny efekt zlecenia. Jeżeli w umowie nie została określona odpowiedzialność zleceniobiorcy, to jest ona regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Nie obowiązuje termin wypowiedzenia umowy, chyba że został on…
Read More