Jak skorygować fakturę pierwotną?

Faktura korygująca zostaje wystawiona w sytuacji, gdy został popełniony błąd lub konieczne jest wprowadzenie zmian na fakturze pierwotnej. Korekta wystawiana jest w sytuacji, gdy odbiorca otrzymał już fakturę i trzeba na niej wprowadzić zmiany. Faktura pierwotna nie może być edytowana oraz nic nie można na niej skreślać. Sytuacje, w których zostaje wystawiona faktura korygująca: - udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, - udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży), - dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, - dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, - podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. WAŻNE! Każda faktura korygująca powinna posiadać oznaczenie „faktura korygująca” lub „korekta”.
Read More

Księgowanie bez faktury?

Podczas prowadzenia działalności czasem dochodzi do sytuacji gdy mimo przeprowadzenia operacji gospodarczej nie dotarły do nas dokumenty źródłowe ją definiujące. Jak zatem ująć to zdarzenie podczas prowadzenia księgowości pełnej? Podstawą rzetelnych zapisów księgowych są dowody księgowe nazywane również dowodami źródłowymi. Jeżeli w danym momencie nie mamy możliwości by zdobyć taki dokument dopuszczalne jest wykorzystanie tak zwanych dowodów zastępczych, które można potraktować jako dokument księgowy, jednak tylko do czasu otrzymania właściwego dokumentu. Uznanie tego dokumentu za dowód źródłowy możliwe jest tylko w uzasadnionych sytuacjach. Dowód zastępczy powinien zawierać wszystkie elementy dotyczące dowodu księgowego, a więc: - określenie rodzaju dowodu księgowego, - numer identyfikacyjny, - nazwy i adresy stron transakcji, - opis operacji, - wartość operacji, - datę dokonania operacji gospodarczej, - podpis wystawcy dokumentu i osoby, której wydano towar, - stwierdzenie…
Read More

Faktura zbiorcza czyli oszczędność czasu i pieniędzy

Za pomocą faktury zbiorczej przedsiębiorca może dokumentować kilka transakcji jednocześnie. Co ważne, operacje te muszą być wykonane przez jednego przedsiębiorcę dla jednego kontrahenta. Niestety nie ma żadnego przepisu, który jasno regulowałby to uprawnienie. Z tego względu wśród podatników kwestia ta budzi ogromne wątpliwości. Po pierwsze, określmy czego powinna dotyczyć faktura zbiorcza. Bez wątpienia musi być to kilka dostaw towarów na rzecz jednego kontrahenta. Co ważne, powinny odbyć się one w jednym miesiącu. Taki dokument należy wystawić do 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Dodatkowo faktura zbiorcza powinna wyposażona być we wszystkie elementy obowiązkowe dla klasycznej faktury tj. datę jej wystawienia, nazwę podatnika, nazwę towaru numer NIP itd. (elementy składowe faktury ->KLIK) Na fakturze zbiorczej dodatkowo powinniśmy zawrzeć datę zakończenia dostawy towarów, o ile różni…
Read More