Kary za niewystawienie faktury lub rachunku

Prawo podatkowe, w tym Ordynacja Podatkowa i ustawa o VAT, nakładają na przedsiębiorstwa bezwzględny obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi - rachunku lub fakturę. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznej zazwyczaj jako dowód zakupu stosuje się paragon. Klient ma jednak prawo zażądania wystawiania dla niego faktury, nawet do 3 miesięcy od momentu dokonania zakupu, a przedsiębiorca ma obowiązek jej wystawienia. Niewywiązanie się z tego obowiązku, niewydawanie faktury lub wystawianie jej w sposób wadliwy, traktowane jest jako przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny nawet do 80 stawek dziennych! Stawkę dzienną sąd wylicza biorąc pod uwagę osobisty majątek przedsiębiorcy i jego sytuację rodzinną oraz wysokość osiąganych dochodów. Wysokość stawki dziennej nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia i nie może przekraczać jego 400 krotności. Urząd Skarbowy…
Więcej

Ile masz czasu na wystawienie faktury?

Faktura VAT, to dokument potwierdzający dokonanie transakcji między stronami. Dla strony wystawiającej jest to poświadczenie zapłaty, a dla strony otrzymującej podstawa do uregulowania zapłaty. Faktura VAT musi zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Od tej zasady ustanowiono wyjątki. Faktura musi być wystawiona nie później niż: - 30 dnia od dnia wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej, - 60 dnia od dnia wydania towarów, jeżeli chodzi o dostawę książek drukowanych oraz drukowanych gazet, czasopism i magazynów, - 90 dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów, - z upływem terminu płatności w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, leasingu, ochrony osób oraz…
Więcej

Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT-marża?

Faktura VAT różni się od pozostałych faktur. Stosuje się ją w obrocie artykułami używanymi, antykami, dziełami sztuki itd. Marża stanowi różnicę pomiędzy kwotą należności, jaką powinien uiścić nabywca, a ceną jaką zapłaci sprzedawca. Faktura VAT marża ma bardzo uproszczoną budowę w związku z czym nie musi zawierać następujących danych: - ceny jednostkowej netto, - kwoty rabatów, - sumy wartości sprzedaży netto i naliczonego podatku, - stawki podatku, - kwoty należności ogółem. Na fakturze VAT marża nie trzeba zamieszczać wysokości marży. Dane, które muszą być obowiązkowo zawarte na fakturze VAT-marża: - data wystawienia i kolejny numer, - imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług wraz z ich adresami, - numer NIP sprzedawcy i nabywcy, - nazwa towaru, - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,…
Więcej