Odliczanie podatku VAT

Podatek VAT to jeden z tych podatków, z którymi do czynienia mają prawie wszyscy przedsiębiorcy, większość z nich wie również o tym że istnieje możliwość jego odliczenia. Często wątpliwości budzi natomiast to, kto kiedy i w jakich okolicznościach nie może korzystać z opcji odliczenia. Czego dowiesz się z artykułu: Na czym polega odliczanie podatku VAT? Kto może odliczać podatek VAT? Kiedy nie można odliczyć VAT Na czym polega odliczanie podatku VAT Odliczenie polega a tym, że od należnego VAT-u, wynikającego z faktur sprzedażowych, który należy wpłacić do urzędu skarbowego odlicza się VAT naliczony wynikający z faktur zakupowych. Podatek można odliczyć w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy lub: w jednym z 3 kolejnych okresów (jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie) w jednym z 2 kolejnych okresów (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie)…
Read More

Kary za niewystawienie faktury lub rachunku

Prawo podatkowe, w tym Ordynacja Podatkowa i ustawa o VAT, nakładają na przedsiębiorstwa bezwzględny obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi - rachunku lub fakturę. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznej zazwyczaj jako dowód zakupu stosuje się paragon. Klient ma jednak prawo zażądania wystawiania dla niego faktury, nawet do 3 miesięcy od momentu dokonania zakupu, a przedsiębiorca ma obowiązek jej wystawienia. Niewywiązanie się z tego obowiązku, niewydawanie faktury lub wystawianie jej w sposób wadliwy, traktowane jest jako przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny nawet do 80 stawek dziennych! Stawkę dzienną sąd wylicza biorąc pod uwagę osobisty majątek przedsiębiorcy i jego sytuację rodzinną oraz wysokość osiąganych dochodów. Wysokość stawki dziennej nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia i nie może przekraczać jego 400 krotności. Urząd Skarbowy…
Read More

Ile masz czasu na wystawienie faktury?

Faktura VAT, to dokument potwierdzający dokonanie transakcji między stronami. Dla strony wystawiającej jest to poświadczenie zapłaty, a dla strony otrzymującej podstawa do uregulowania zapłaty. Faktura VAT musi zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Od tej zasady ustanowiono wyjątki. Faktura musi być wystawiona nie później niż: - 30 dnia od dnia wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej, - 60 dnia od dnia wydania towarów, jeżeli chodzi o dostawę książek drukowanych oraz drukowanych gazet, czasopism i magazynów, - 90 dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów, - z upływem terminu płatności w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, leasingu, ochrony osób oraz…
Read More