Nota korygująca vs faktura korygująca

Nota korygująca to dokument, który może wystawić tylko nabywca towaru lub usługi w sytuacji, gdy pomyłka w treści pierwotnej faktury dotyczy jej elementów opisowych, takich jak nieprawidłowy adres nabywcy lub sprzedawcy, błędnie wpisany numer NIP, nieprawidłowa data sprzedaży, wystawienia faktury czy terminu płatności lub złe oznaczenie towaru/usługi. W przepisach nie oznaczono terminu na wystawienie noty korygującej - nabywca ma prawo zrobić to w dowolnym momencie, w którym zauważy pomyłkę. Ważne jest jednak, aby wystawiający notę korygującą nabywca posiadał akceptację jej otrzymania przez sprzedawcę. Może to być np. akceptacja w formie elektronicznej. Faktura korygująca jest innym dokumentem służącym do poprawienia błędów na fakturze. Prawo do jej wystawienia posiada tylko sprzedawca towaru/usługi w sytuacji, gdy doszło do zmiany/pomyłki w fakturze podlegającej ewidencjonowaniu w księgach rachunkowych.
Read More

Jak skorygować fakturę pierwotną?

Faktura korygująca zostaje wystawiona w sytuacji, gdy został popełniony błąd lub konieczne jest wprowadzenie zmian na fakturze pierwotnej. Korekta wystawiana jest w sytuacji, gdy odbiorca otrzymał już fakturę i trzeba na niej wprowadzić zmiany. Faktura pierwotna nie może być edytowana oraz nic nie można na niej skreślać. Sytuacje, w których zostaje wystawiona faktura korygująca: - udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, - udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży), - dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, - dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, - podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. WAŻNE! Każda faktura korygująca powinna posiadać oznaczenie „faktura korygująca” lub „korekta”.
Read More