Elementy księgi rachunkowej

Księga rachunkowa służy w przedsiębiorstwach do prowadzenia ewidencji księgowej. Jak wiadomo jest ona najbardziej dokładną i szczegółową ewidencją. Składa się na nią aż 5 elementów. Pierwszym z nich jest dziennik księgowy, w którym dokonuje się ewidencji operacji gospodarczej, określając jej wartość, sposób ujęcia w księdze, datę dokonania oraz numer i nazwę dokumentu źródłowego. Oprócz dziennika księgowego w skład księgi rachunkowej wchodzą konta księgi głównej (syntetyczne) oraz konta księgi pomocniczej (analityczne). To na nich dokonuje się w kwotowej ewidencji operacji gospodarczych. Zapisy na tych kontach podsumowuje się w zestawieniach sald i obrotów, które stanowią kolejny element księgi rachunkowej. W skład księgi rachunkowej wchodzi również wykaz posiadanych przez przedsiębiorstwo składników aktywów i pasywów.    ZOBACZ: Otwarcie ksiąg rachunkowych
Read More