Jaki dokumenty zaliczamy do dowodów księgowych?

Za dowód księgowy mogą zostać uznane tylko i wyłącznie określone dokumenty. Są nimi: 1. faktury, w tym faktury korygujące, 2. dokumenty celne, 3. noty korygujące 4. dzienne zestawienia dowodów, 5. noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, 6. dowody przesunięć, 7. dowody opłat pocztowych i bankowych, 8. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat. 9. inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji zgodnie z jej przebiegiem faktycznym, które zawierają: - określenie wystawcy i wskazanie stron danej operacji, - datę wystawienia dowodu i datę albo okres dokonania danej operacji, - przedmiot operacji gospodarczej, - przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, - podpisy osób uprawnionych, 10. nota obciążeniowa jeśli zawiera wszystkie elementy wymienione wyżej, a wnioskodawca nie jest w stanie uzyskać innych dowodów, które…
Więcej

Co ująć w dowodzie wewnętrznym?

Minister Finansów w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określił, iż przedsiębiorca ma prawo sporządzać dowody wewnętrzne, które będą dokumentowały niektóre wydatki w przedsiębiorstwie. Dowód wewnętrzny może dotyczyć: -zakupu od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, -zakupu od ludności sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług surowców zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych, -wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika, -zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych, -kosztów diet, -zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, -wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię, wodę, gaz, telefon, -opłat sądowych i notarialnych, -opłaty skarbowej, -wydatków związanych z parkowaniem samochodu.
Więcej