Co powinien zawierać dowód księgowy?

Dowodem księgowym nazywamy dokument stwierdzający zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest udokumentowanie każdej operacji gospodarczej, która ma miejsce w firmie. Dowód księgowy musi zawierać szczegółowe informacje na temat zaistniałej operacji gospodarczej. Na postawie zapisów w dowodzie księgowym prowadzimy ewidencje w księgach rachunkowych. Co powinien zawierać dowód księgowy? Konkretne informacje zostały określone w art. 21 UoR : - określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; - określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; - opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; - datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu; - podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; - stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w…
Więcej

Klasyfikacja dowodów księgowych

Dowód księgowy stanowi potwierdzenie dokonania transakcji gospodarczej. Jaka obowiązuje klasyfikacja dowodów księgowych oraz według jakich kryteriów zostają podzielone? Kryteria klasyfikacji dowodów księgowych: - według podstawy sporządzenia (pierwotne i wtórne) - jednostka sporządzająca (własne, obce) - przeznaczenie (wewnętrzne, zewnętrzne) - rodzaj przedmiotu ewidencji księgowej (kasowe, bankowe, magazynowe, płacowe, zakupu, sprzedaży) Dowody księgowe powinny charakteryzować się: - rzetelnością, - kompletnością, - brakiem błędów rachunkowych. Przed przyjęciem dowodu do księgowania należy sprawdzić go pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Istotna jest również adnotacja potwierdzająca sprawdzenie dokumentu oraz podpis osoby sprawdzającej.
Więcej

Dokumenty księgowe

  Dokumenty księgowe są dowodami, których zadaniem jest potwierdzenie zaistniałych operacji dokonanych w naszym przedsiębiorstwie i ujęcie ich w ewidencji księgowej. Są przydatne w dokonaniu analizy finansowej jednostki gospodarczej. Stanowią również ważne źródło informacji przy opracowywaniu sprawozdania finansowego. Z uwagi na jednostkę wystawiającą dokumenty, wyróżniamy ich następujące rodzaje: - dowody zewnętrzne własne, czyli głównie faktury VAT sprzedaży, które przekazujemy w oryginale kontrahentom, - dowody zewnętrzne obce, przede wszystkim faktury VAT zakupu, które otrzymujemy od dostawców, - dowody wewnętrzne, czyli dokumenty potwierdzające operacje gospodarcze zachodzące na terenie naszego przedsiębiorstwa, - dowody zbiorcze, których idealnym przykładem jest m.in. raport kasowy. Ze względu na etapy sporządzania, rozróżniamy:  - dokumenty źródłowe rejestrujące zajście danego zdarzenia gospodarczego, np. wpłata do kasy, - dokumenty wtórne wystawiane na podstawie dokumentów źródłowych, np. raport kasowy. W dokumencie księgowym…
Więcej