Co zaliczamy do dokumentów księgowych?

Odpowiednio prowadzona dokumentacja księgowa jednostki gospodarcze jest podstawowym elementem wpływającym na jakość prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzane raporty, analizy i sprawozdania. Dodatkowo dokumenty księgowe stanowią podstawę do zapisów dokonywanych w księgach rachunkowych, KPiR itp. Wyróżniamy: - dowody zewnętrzne obce - dowody zewnętrzne własne - dowody wewnętrzne - dowody zbiorcze Do głównych dokumentów księgowych zaliczamy: - sprawozdania finansowe, - księgi rachunkowe, - faktury, - ewidencje podatku VAT, - ewidencje środków trwałych, - ewidencje wartości niematerialnych i prawnych, jak również wiele innych.
Read More

Co powinien zawierać dowód księgowy?

Dowodem księgowym nazywamy dokument stwierdzający zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest udokumentowanie każdej operacji gospodarczej, która ma miejsce w firmie. Dowód księgowy musi zawierać szczegółowe informacje na temat zaistniałej operacji gospodarczej. Na postawie zapisów w dowodzie księgowym prowadzimy ewidencje w księgach rachunkowych. Co powinien zawierać dowód księgowy? Konkretne informacje zostały określone w art. 21 UoR : - określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; - określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; - opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; - datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu; - podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; - stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w…
Read More

Klasyfikacja dowodów księgowych

Dowód księgowy stanowi potwierdzenie dokonania transakcji gospodarczej. Jaka obowiązuje klasyfikacja dowodów księgowych oraz według jakich kryteriów zostają podzielone? Kryteria klasyfikacji dowodów księgowych: - według podstawy sporządzenia (pierwotne i wtórne) - jednostka sporządzająca (własne, obce) - przeznaczenie (wewnętrzne, zewnętrzne) - rodzaj przedmiotu ewidencji księgowej (kasowe, bankowe, magazynowe, płacowe, zakupu, sprzedaży) Dowody księgowe powinny charakteryzować się: - rzetelnością, - kompletnością, - brakiem błędów rachunkowych. Przed przyjęciem dowodu do księgowania należy sprawdzić go pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Istotna jest również adnotacja potwierdzająca sprawdzenie dokumentu oraz podpis osoby sprawdzającej.
Read More