PIT-4

PIT-4R, czyli podatek dochodowy wykazywany w rocznej deklaracji opłaca każdy pracodawca od swojego pracownika, który jak wiadomo także jest podatnikiem. Podatek ten wlicza się w stawkę brutto wynagrodzenia toteż pracodawca jedynie potrąca odpowiednią kwotę z pensji pracownika. Co bardzo ważne, do opłacania podatku z tego tytułu pracodawca jest zobowiązany również wtedy gdy jego przedsiębiorstwo za dany okres poniosło stratę. Zaliczki pobrane z tytułu deklaracji PIT-4 odprowadza się na konto urzędu skarbowego według siedziby firmy. Do końca stycznia przedsiębiorca ma także obowiązek złożenia kolejnej deklaracji PIT-4R, w której wyszczególnia się pobrane i odprowadzone zaliczki za rok ubiegły. Co również jest niezwykle istotne, nie odprowadzenie pobranego podatku PIT-4 w odpowiednim terminie jest karalne.
Read More

Zeszłoroczna faktura

Każdy przedsiębiorca jest tylko człowiekiem, dlatego może zdarzyć się sytuacja, w której przeoczy jakąś fakturę i nie zawrze jej w rocznym sprawozdaniu finansowym. Co jeśli znajdzie ją po pewnym czasie? Czy należy ją rozliczyć, a jeśli tak to w jaki sposób? Faktura dotycząca kosztów może być rozliczona w terminie do pięciu lat, ponieważ tyle należy przechowywać dokumenty związane z podatkami oraz przez taki okres można dokonywać w nim korekty. Faktury takiej nie można jednak zawrzeć w bieżących wydatkach, ponieważ nim nie jest, a wydatki i koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy przedstawiać chronologicznie. Mimo iż księga podatkowa za wcześniejszy okres została już podsumowana wydatek taki należy zapisać w dodatkowym wierszu z zapisem w odpowiedniej kolumnie kosztów oraz wyjaśnieniami danej sytuacji. Dopisanie takiego kosztu bez wątpienia zmieni końcowy wynik…
Read More