Czym jest środek trwały?

Środki trwałe to majątek jednostki składający się z rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa. Istotnie należy zaznaczyć, że kwalifikując daną rzecz do środka trwałego musimy zwrócić uwagę, aby spełniała określone cechy charakterystyczne dla środków trwałych. Środki trwałe powinny charakteryzować się: - długim czasem użytkowania, najczęściej powyżej roku - postacią rzeczową - zdatnością do użytku - wykorzystywane na potrzeby jednostki Do środków trwałych zaliczamy: - środki transportu - inwentarz żywy - urządzenia i maszyny - budynki, lokale itp. - nieruchomości Warto tutaj podkreślić, że wykorzystywany w jednostce środek trwały jest amortyzowany, co oznacza koszt przedsiębiorstwa.
Więcej

Środek trwały, a wyposażenie

W skład majątku spółki wchodzą różne elementy. Wśród nich znajdziemy środki trwałe oraz wyposażenie. Zagadnienia te wydają się być bardzo podobne, jednak podczas prowadzenia działalności każdy składnik majątku musi zostać dobrze skategoryzowany. Środki trwałe to elementy, które możemy poddać amortyzacji. Mogą być to zatem przedmioty i urządzenia produkowane zarówno samodzielnie, jak i nabyte, które stanowią własność lub współwłasność podatnika. Ważne jest jednak, że elementy te muszą być kompletne i w pełni przygotowane do natychmiastowego użytkowania. W firmie środkami trwałymi są urządzenia, maszyny, budynki i budowle, środki transportu. Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, służące do wykonywania działalności gospodarczej, które nie spełniają wymogów środka trwałego. Ewidencjując wyposażenie należy ujmować przedmioty, których wartość nie przekracza 1500 zł netto.  
Więcej

Zmiana wartości środka trwałego

Wartość początkowa środka trwałego, wraz z biegiem czasu i użytkowaniem może ulec zmianie. Aktualizacja wartości ŚT niezwykle istotna ponieważ wpływa ona na wysokość odpisów amortyzacyjnych i co za tym idzie koszt uzyskania przychodów. 1. Zwiększenie wartości Przykładem zwiększenia wartości ulepszenie, które jest możliwe jeśli: - środek został zrekonstruowany, rozbudowany, zmodernizowany lub przebudowany, - suma wydatków na ulepszenie w danym roku przekroczyła 3500 zł, - ulepszenie spowodowało wzrost wartości użytkowej. Zwiększenie wartości można udokumentować poprzez sporządzenie dowodu księgowego OT. Służy on do przyjmowania środków trwałych, w praktyce jednak często stosuje się go również do udokumentowania zwiększenia wartości. 2. Zmniejszenie wartości Zmniejszenie wartości najczęściej ma związek z odłączenia jego części składowej lub peryferyjnej. Wartość początkową zmniejsza się o kwotę, która zostaje obliczona na podstawie równania: cena nabycia lub koszt wytworzeni oddzielonej części…
Więcej