Ulepszenie środków trwałych w spółce

Środki trwałe to różne rzeczy wchodzące w skład majątku firmy będące jej własnością ( lub współwłasnością), a ich wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Środki trwale z definicji muszą być zdatne do wykorzystania w prowadzonej działalności firmy przez minimum rok. Środkiem trwałych są nieruchomości np. budynku lub ruchomości np. maszyny czy samochody. Ulepszenie środków trwałych w spółce stanowi jej koszt? W środkach trwałych podczas ich używania można dokonywać napraw, remontów, wymian czy ulepszeń. Za ulepszenie w środkach trwałych uważa się wykonanie czynności, po których nastąpił wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Ulepszeniem może być np. przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja. Suma wydatków na ulepszenia w danym roku podatkowym musi przekraczać kwotę 10 tysięcy złotych. Jeśli nie przekroczą tej kwoty wówczas nie…
Read More

Niskocenne środki trwałe

Środki trwałe to składniki majątku, których okres użyteczności nie jest dłuższy niż rok. Ustawa o rachunkowości jednak nie przewiduje dolnej granicy, od której zaczynają występować niskocenne środki trwałe. Jako niskocenne środki trwałe możemy zaklasyfikować te środki, które nie przekraczają 10 000 złotych i można zastosować zasady amortyzacji jednorazowej.Do 2018 roku wartość ta wynosiła 3 500 złotych, dlatego warto pamiętać o tej zmianie przy wprowadzaniu środków do ewidencji. Ważnym jest, że w takim wypadku jest możliwość zaliczenia takiego środka trwałego do kosztów uzyskania przychodu. Pozwala to na uniknięcie wielu formalności. Dodatkowo amortyzacji niskocennych środków trwałych można dokonać poprzez zwykłe odpisy amortyzacyjne. W takiej sytuacji stosuje się liniową amortyzację, gdyż są zaliczone do ewidencji środków trwałych, zgodnie z ustawą o PIT.
Read More

Czym jest środek trwały?

Środki trwałe to majątek jednostki składający się z rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa. Istotnie należy zaznaczyć, że kwalifikując daną rzecz do środka trwałego musimy zwrócić uwagę, aby spełniała określone cechy charakterystyczne dla środków trwałych. Środki trwałe powinny charakteryzować się: - długim czasem użytkowania, najczęściej powyżej roku - postacią rzeczową - zdatnością do użytku - wykorzystywane na potrzeby jednostki Do środków trwałych zaliczamy: - środki transportu - inwentarz żywy - urządzenia i maszyny - budynki, lokale itp. - nieruchomości Warto tutaj podkreślić, że wykorzystywany w jednostce środek trwały jest amortyzowany, co oznacza koszt przedsiębiorstwa.
Read More