Otwarcie ksiąg rachunkowych

Zarówno otwieranie, jak i zamykanie ksiąg rachunkowych jest jednym z elementów prowadzenia prawidłowej rachunkowości w przedsiębiorstwie. Mówiąc w skrócie – otwarcie ksiąg rachunkowych jest rozpoczęciem nowego okresu sprawozdawczego. Obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych powstaje w momencie: - rozpoczęcia działalności (początek ma miejsce w dniu zaistnienia pierwszego zdarzenia wywołującego skutki majątkowe lub finansowe), - początku następnego roku obrotowego, - dokonania zmiany formy prawnej, - dokonania wpisu do rejestru połączenia jednostek lub ich podziału, - rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego. Najczęściej jednak obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych powstaje w związku z kończącym się rokiem obrotowym. W przypadku spółek zobowiązanych do stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych momentem tym może być koniec dowolnego miesiąca. Istnieje jednak jedna zasada, a mianowicie musi to być 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Podstawą do otwarcia…
Read More

Pasywa

Pasywa, według definicji, to źródła finansowania majątku firmy. Ich pojęcie jest ściśle związane z bilansem jednostki gospodarczej zawierającym aktywa posiadane przez przedsiębiorstwo, a także źródła ich finansowania. Rozróżnia się następujące rodzaje pasywów: a) podział ze względu na pochodzenie: - kapitał własny, czyli wartości wniesione przez właścicieli spółki (głównie kapitał zakładowy), jak i środki wygenerowane w czasie trwania działalności będące własnością spółki (zysk wypracowany przez spółkę), - kapitał obcy, czyli różnego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu kapitału obcego (chodzi o kredyty, pożyczki czy zobowiązania handlowe). b) podział ze względu na to, jak długo pozostaną w firmie: - kapitał własny, - przejściowy (do dyspozycji). c) podział ze względu na zapadalność: - długoterminowe, - krótkoterminowe. W bilansie pasywa wykazuje się w odpowiedniej kolejności, zaczynając od tych, które mają najdłuższy termin zapadalności, a kończąc…
Read More

Bilans

W organizacjach, w których prowadzona jest księgowość na podstawie pełnej rachunkowości, elementem koniecznym jest bilans, który należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych. Czym dokładnie jest bilans? Zestawieniem aktywów i pasywów podmiotu na początek okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia) i na jego koniec (bilans zamknięcia). Każdy bilans w jednostkach gospodarczych ma określone cechy. Należą do nich: przejrzystość rzetelność ciągłość sprawdzalność zupełność Na podstawie IV dyrektywy Unii Europejskiej bilans może być sporządzony w dwóch układach: jednostronnym bądź dwustronnym. Aktywa w bilansie dzielą się na trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe:  wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe:  zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa natomiast dzielą się na kapitał własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Kapitał własny:  Kapitał podstawowy Należne wpłaty na kapitał…
Read More