Odpisy amortyzacyjne

Celem amortyzacji jest zobrazowanie zużycia fizycznego oraz ekonomicznego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne mają znaczący wpływ na wynik finansowy – przyczyniają się do zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Istotne jest, że za wartość początkową środków trwałych uważa się cenę ich nabycia lub koszt ich wytworzenia. Odliczanie rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek został wprowadzony do ewidencji i trwa do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową. Co ma wpływ na amortyzację? - stan techniczny środka trwałego, - postęp techniczno-ekonomiczny, - wydajność środka trwałego, - ograniczenia czasu używania środka trwałego.
Read More

Amortyzacja w prawie podatkowym

Tutaj znajdziesz ogólne informacje na temat amortyzacji – LINK. Z kolei tutaj przeczytasz o amortyzacji bilansowej – LINK. Dzisiejszy post będzie w głównej mierze poświęcony omówieniu kolejnego rodzaju amortyzacji, którym jest amortyzacja stosowana w prawie podatkowym. Przejdźmy zatem do konkretów... Opierając się o prawo podatkowe, amortyzacja musi zostać rozpoczęta pierwszego dnia miesiąca, który następuje w miesiącu, w którym dany składnik został wprowadzony do majątku przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że środki trwałe należy wprowadzić najpóźniej w miesiącu przekazania ich do użytkowania. Należy jednak pamiętać o tym, że istnieją od tej zasady pewne wyjątki. Każdy środek trwały, jak również wartości niematerialne i prawne amortyzuje się do momentu, gdy: - jego umorzenie zostanie zrównane z jego wartością początkową, - dany składnik majątku zostanie sprzedany, bądź oddany, - z innych powodów zostanie wycofany z użytkowania.…
Read More

Pojęcie amortyzacji

Zarówno w prawie bilansowym, jak i w prawie podatkowym amortyzacja jest jednoznaczna z kosztem wynikającym ze stopniowego zużywania się posiadanych przez przedsiębiorstwo środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych. Należy wiedzieć, iż amortyzacja jest kosztem niemającym wpływu na środki pieniężne. Pojęciem nieodłącznym od amortyzacji jest umorzenie. Wspomniane umorzenie stanowi wartościowe zużycie środka trwałego, bądź wartości niematerialnych i prawych od momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W skrócie można napisać, iż umorzenie stanowi sumę odpisów amortyzacyjnych, które zostały dokonane do danego momentu. W ramach przypomnienia... Ustawa o rachunkowości jako środki trwałe określa rzeczowe aktywa trwałe oraz te zrównane z nimi, które posiadają określony czas ekonomicznej eksploatacji jako dłuższy niż 1 rok, a które są kompletne, zdatne do użytku oraz przydatne w prowadzeniu działalności danej jednostki. Przykładowymi środkami trwałymi mogą być: nieruchomości,…
Read More