Odpisy amortyzacyjne

Celem amortyzacji jest zobrazowanie zużycia fizycznego oraz ekonomicznego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne mają znaczący wpływ na wynik finansowy – przyczyniają się do zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Istotne jest, że za wartość początkową środków trwałych uważa się cenę ich nabycia lub koszt ich wytworzenia. Odliczanie rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek został wprowadzony do ewidencji i trwa do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową. Co ma wpływ na amortyzację? - stan techniczny środka trwałego, - postęp techniczno-ekonomiczny, - wydajność środka trwałego, - ograniczenia czasu używania środka trwałego.
Read More