Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja inaczej rozumiana jest jako przeprowadzenie gwałtownych zmian w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości firmy. Przyczyny, w wyniku których przedsiębiorcy decydują się na taką modyfikacje są wysokie koszty działalności, zbyt energochłonna produkcja, niska jakość produktów lub wzrost konkurencyjności. Wyróżnić można cztery typy restrukturyzacji - kreatywną, antycypacyjną, dostosowawczą oraz naprawczą. W zależności od metody może mieć charakter naprawczy, wprowadzać zmiany mające na celu ustabilizowanie funkcjonowania lub osiągnięcia dodatniego bilansu lub dokonywanie przewidywań oraz porównań z innymi przedsiębiorstwami. Analiza produkcji przedsiębiorstwa i rynku, a także przegląd aktyw ma na celu wprowadzenie adekwatnie stosownych zmian, których celem będzie znaczna poprawa wydajności poszczególnych procesów działalności gospodarczej. W Polsce stosowne regulacje oraz prawa znaleźć można w ustawie Prawa restrukturyzacyjnego z 2015 roku.
Read More

Aktywa

Każdy przedsiębiorca musi być świadom tego, iż aktywa stanowią ogół składników majątku, które są kontrolowane w danym momencie działania przedsiębiorstwa. Dokładniej rzecz ujmując są to wszystkie kontrolowane przez jednostkę zasoby, które powstały na skutek zaistniałych zdarzeń gospodarczych, które stanowiły źródło korzyści ekonomicznych. Jednak, aby dane dobro majątkowe mogło zostać zakwalifikowane do bilansu, musi spełniać poniższe warunki: - wartość dobra musi zostać wyceniona w odpowiedni sposób, - dane dobro musi zostać nabyte w wyniku przeszłych zdarzeń gospodarczych, - dobro musi wykazać korzyści ekonomiczne w przyszłości. Prawidłowe wykazanie aktywów w sporządzanym bilansie obrazuje wszelkiego rodzaju zasoby należące do danego przedsiębiorstwa. W znanych wszystkim standardach rachunkowości, ustalone zostało, iż aktywa należy przedstawić zgodnie z wzrastającą płynnością, która polega na porządkowaniu aktywów od najmniej do najbardziej płynnych. Aktywa dzielimy na dwie grupy, a mianowicie…
Read More

Aktywa

Aktywa są środkami gospodarczymi kontrolowanymi przez dany podmiot gospodarczy w określonym momencie. Aby dany zasób majątkowy mógł zostać uznany za aktywo przez przedsiębiorstwo i by można go było wykazać w bilansie, musi posiadać następujące cechy: a) wiarygodnie określona wartość - na podstawie przyjętych standardów oraz rodzaju aktywa można zastosować różne sposoby wyceny. Do najbardziej znanych zaliczamy: - koszt zakupu, - wartość rynkowa, - koszt wytworzenia. b) aktywa muszą istnieć w wyniku przeszłych zdarzeń, czyli takich które miały miejsce przed datą sporządzenia bilansu. c) uzyskanie korzyści ekonomicznej w przyszłości przez jednostkę gospodarczą. Do aktywów można zaliczyć tylko te środki gospodarcze, które firma wykorzystuje, aby generować korzyści ekonomiczne. Jeśli któreś z aktyw przestanie przynosić korzyści, a przedsiębiorstwo nie będzie mogło tego zmienić, wówczas nie powinno się wykazywać go w bilansie. Aktywa możemy…
Read More