Zapasy

Zapasy to składniki majątku firmy, które zaliczane są do aktywów obrotowych. Zapas jest określoną miarami ilościowymi bądź wartościowymi ilością dóbr, która znajduje się w określonym miejscu. Na chwilę obecną dobra te nie są wykorzystywane, ale dzięki ich obecności możemy osiągnąć dane cele. Według innej definicji zapasy to rzeczowe środki obrotowe, które służą zapewnieniu procesu produkcji i dystrybucji. Środki te zajmują powierzchnię magazynową, z zbyt długo przechowywane- tracą swoją wartość. Zapasy dzielą się na: → towary → materiały → produkty gotowe → półprodukty i produkty w toku → zaliczki na dostawy krótkoterminowe   Jeśli chodzi o zarządzanie zapasami, to ma ono na celu zapewnienie odpowiedniej ich wielkości (która jest konieczna do prowadzenia działalności) przy możliwie najmniejszych kosztach.
Read More

Bilans

W organizacjach, w których prowadzona jest księgowość na podstawie pełnej rachunkowości, elementem koniecznym jest bilans, który należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych. Czym dokładnie jest bilans? Zestawieniem aktywów i pasywów podmiotu na początek okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia) i na jego koniec (bilans zamknięcia). Każdy bilans w jednostkach gospodarczych ma określone cechy. Należą do nich: przejrzystość rzetelność ciągłość sprawdzalność zupełność Na podstawie IV dyrektywy Unii Europejskiej bilans może być sporządzony w dwóch układach: jednostronnym bądź dwustronnym. Aktywa w bilansie dzielą się na trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe:  wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe:  zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa natomiast dzielą się na kapitał własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Kapitał własny:  Kapitał podstawowy Należne wpłaty na kapitał…
Read More