CZĘŚĆ B AKT OSOBOWYCH

W poprzednich wpisach został poruszony temat prowadzenia akt osobowych pracowników. Wiadomo już z jakich części się składają i jakiego typu dokumenty powinno się w nich zamieszczać. Najwyższy czas dokładniej wymienić dokumenty, jakie mogą znaleźć się w kolejnej części akt osobowych, oznaczonej literą B. Przypomnieć należy, że w części B muszą się znaleźć dokumenty, dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz jego przebiegu. Zaliczyć do nich możemy: umowę o pracę, pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy, przepisów i zasad BHP oraz zakresem informacji objętych tajemnicą służbową; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o zamiarze lub braku korzystania z uprawnień rodzicielskich, praw pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4, praw pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 14, jeżeli pracownik jest rodzicem; oświadczenie pracownika o przekazywanie pieniędzy na konto bankowe,…
Read More