Umowa o dzieło

Umowa o dzieło regulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. Jest to jedna z form zatrudniania pracowników. Podpisanie umowy o dzieło zobowiązuje przyjmującego zlecenie do wykonania określonego dzieła, a zlecającego do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

Umowa o dzieło inaczej nazywana jest umowa rezultatu, gdyż przedmiotem tej umowy musi być konkretna czynność, która prowadzi do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

Umowa o dzieło powinna zawierać oznaczenie stron umowy, określenie przedmiotu umowy, wysokość wynagrodzenia, określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia dzieła oraz podpisy stron umowy.

Żadna ze stron nie może wypowiedzieć takiej umowy, jednak istnieje możliwość odstąpienia od niej. Wykonawca zlecenia może odstąpić od umowy tylko w określonych przypadkach, natomiast zlecający może odstąpić od umowy, gdy:
– dzieło zawiera wady niemożliwe do usunięcia,
– wykonawca spóźnia się z wykonaniem dzieła, co może skutkować niewykonaniem tego dzieła w ustalonym terminie,
– wykonawca tworzy dzieło w sposób wadliwy lub niezgodny z umową oraz nie reaguje na uwagi od zlecającego,
– dzieło nie zostało ukończone.